is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stukken d.d. 1756 en 1759 vormden te zamen één nummer

van den inventaris, door Magnjn in 1829 opgemaakt. Waarschijnlijk werden ook de stukken d.d. 1683 in hetzelfde dossier bewaard, immers de inventaris vermeldt stukken van 1627en jonger.

305. Stukken betreffende onderscheidene geschillen, ontstaan tengevolge van het geschil over de grensscheiding tusschen het Oostermoer en het Oldambt, bepaaldelijk bij Zuidlaarderveen (de Lula). 1685—1712.

1 portefeuille.

^B. De stukken betreffen de navolgende onderwerpen:

a. het gevangennemen, op last van de Staten van Stad en Lande, van ingezetenen van Zuidlaarderveen, wegens hunne weigering om Groninger pachters in hunne woning te laten peilen, en pogingen door Drente aangewend tot hunne invrijheidstelling (1685/6);

b. protesten van Drente tegen rechtsplegingen, door Stad en Lande en de stad Groningen uitgeoefend ten opzichte van inwoners van Zuidlaarderveen (de Lula) (1688, 1700, 1706, 1709—1711);

c. idem van Stad en Lande tegen rechtspleging door Drente uitgeoefend (1699);

d. het heffen en invorderen van belastingen van inwoners van Zuidlaarderveen (de Lula) (1685, 1686, 1703, 1704, 1711 en 1712);

e. het verdrijven van heidens van de grens bij Zuidlaarderveen (de Lula) (1706);

/. het onderhoud van kinderen en armen te Zuidlaarderveen (de Lula) (1706, 1709, 1711);

g. het gebruik van den betwisten grond en de schade, welke de bewoners elkander berokkenen (1706, 1707, 1709, 1711);

h. het protest van Drente tegen conditiën, waaronder de stad Groningen onroerende goederen, gelegen te Zuidlaarderveen, Annerveen en Annen wilde verkoopen (1710).

•iO®. „Papieren raakende de limiten van Een en Seven„huisen . Stukken betreffende herhaalde geschillen tusschen le. de markegenooten van Een en 2e. de eigenaars van de Nienoord en ter Heyl, met de markegenooten van Zevenhuizen, over de grenzen van hun wederzijdsch grondgebied. 1705—1802.

6 portefeuilles en 3 kaarten.