is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326. Stukken betreffende de pogingen, door Drente aangewend, tot het verkrijgen van de invrijheidstelling van een door den rechter van Emblicheim gevangen genomen Drent. 1742 43.

1 bundel.

NB. De gevan gengenomene was door den schulte van Coevorden afgezonden om te berichten, dat een Bentheimer boer, Jan Root, in eene sloot nabij Coevorden was verdronken en naar een nabij gelegen huis was vervoerd.

De gevangenneming geschiedde op grond van de bewering der Bentheimer regeering, dat de schulte van Coevorden het lijk eigendunkelijk van hun grondgebied had laten vervoeren.

327. Briefwisseling van Drente met Bentheim en Munster, naar aanleiding van (hier aanwezige) klachten van ingezetenen van Schoonebeek over hunne storing door ingezetenen van Bentheim en Munster in den eigendom van „de Omkemaat", en met Munster ook over storing in het gebruik van „de Strange". 1748—1750.

1 bundel.

NB. Hierbij een getuigenverhoor d.d. 1750, door den schulte van Coevorden gehouden, inzake de geschillen tegen Bentheim en Munster, in margine gemerkt „D'\

Bijlage „B" van het request d.d. 11 Sept. 1748 ontbreekt.

Tijdens het geschil tusschen Drente en Bentheim en Munster met betrekking tot de Omkemaat ontstond ook geschil tusschen Drente en Munster over de Strange (zie Inv. N°. 340). In een paar hier aanwezige minuteele brieven van Drente aan Munster en een request (d.d. 30 Juli 1749, 18 en 19 Juni 1750) worden beide geschillen genoemd.

328. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden bij de Staten-Generaal en Bentheim naar aanleiding van bij hen ingekomen klachten van ingezetenen van Schoonebeek over hunne storing door die van Scheerhorn (en Bathoorn) in den eigendom van hun groenland „de Omkemaat". 1758— 1761.

1 portefeuille en 1 kaart (in duplo).

NB. 't Is niet geheel zeker, of de kaart hierbij behoort. C. W. Ellents, die ook in deze zaak werkzaam was, maakte op een exemplaar aanteekeningen.