is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tusschen de pastorie te Coevorden en Gh Luien te Esscherbrugge, — in Drente dan wel in Bentheim is gelegen. 1791/92.

1 portefeuille.

NB. Bij request d.d. 15 Maart 1791, met onderscheidene bijlagen, wendden Burgemeesteren en Gezworene gemeente van Coevorden zich tot Ridderschap en Eigenerfden met verzoek om te beslissen op bovengenoemde vraag. Ridderschap en Eigenerfden renvoyeerden het verzoek aan Drost en Gedeputeerden. Dezen beslisten daarop d.d. 23 Mei 1791, dat genoemd land^ongetwijfeld op Drentsch grondgebied was gelegen.

Naar aanleiding van deze uitspraak en het plegen van feiten van den kant van Bentheim, waardoor de pastorie te Coevorden in het genot van meergenoemd hooiland werd belemmerd, verzocht Coevorden d.d. 20 Maart 1792 aan Ridderschap en Eigenerfden om zoodanig maatregelen te nemen, dat die belemmeringen zouden eindigen. Ook dit verzoek werd aan Drost en Gedeputeerden gerenvoyeerd.

Den 24 Juli 1792 werd, door bemiddeling van Gkerit Luien bovengenoemd, de burgemeester van Coevorden J. Muller, die zich dien dag te Esscherbrugge bevond, aldaar gearresteerd. Door de bemoeiingen van Drost en Gedeputeerden werd hij echter tegen inwisseling van door Drente gevangen genomen Bentheimsche ingezetenen in de volgende maand weder vrijgelaten.

Na examinatie van de gewisselde brieven tusschen Drente en Bentheim, over de vrijlating van gevangenen, besloten Drost en Gedeputeerden op 29 Augustus 1792 aan de Bentheimsche regeering te verzoeken, om door wederzijdsche gecommitteerden in der minne te doen regelen het geschil over de grensscheiding, tusscheu hen gerezen, in verband met het geschil over den eigendom van het hooiland „de Vier Zwatten". Bij datzelfde besluit werd hunnerzijds eene commissie benoemd om de Drentsche belangen in dezen te behartigen.

Hierbij een gelijktijdig afschrift van eene deductie d.d. 13 Januari 1791 over de grensscheiding tusschen Drente en Bentheim, door den secretaris der stad Coevorden opgemaakt voor den drost.

332. Stukken afkomstig van de gecommitteerden van Drente tot oplossing met die van Bentheim van het geschil over de grensscheiding tusschen Drente en Bentheim. ontstaan naar aanleiding van het geschil tusschen de pastorie te Coevorden en G. Luien