is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bundel bestaat uit:

-T COmmissie d-d" 1718 voor den directeur

der fortificatiën te Coevorden Mellema door den Raad van State

om inzage te nemen van stukken, ter landschapssecretarie van' scheeIidingaanWeZlg' bCtrekking hebbende °P voorschreven grens-

b. (minuteele ?) brief van Drost en Gedeputeerden aan dien enri718)1718 ^ r6tr°aCta VaD 1561 (zie re§est N®. 125),

c. brief van den Raad van State d.d. 1 Juni 1720, met antwoord vau Drost en Gedeputeerden ;

d. brief van gecommitteerden van den Raad van State d.d. 9 bept. 1729 (aan den landschapssecretaris?), o. a. verzoekende bewijsmateriaal als in den tekst bedoeld;

e. afschriften van stukken d.d. 1648, 1718, 1719 en 1727 ge gewaarmerkt (behalve 'tstuk d.d. 1648) door den schulte'van Coevorden A. Stcibman, waarschijnlijk vervaardigd naar aanleiding van den hiervoor genoemden brief;

f. brief van den Raad van State d.d. 15 Febr. 1740 (met bijlagen waarvan ontbreken N«- 1-6), met antwoord van Drost en Gedeputeerden.

Zie Inv. N°. 835 (afd. Varia).

84©. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drente bii de Staten-Generaal, den stadhouder en Munster naar aanleiding van (hier aanwezige) klachten van ingezetenen van Schoonebeek over het schutten van vee door ingezetenen van Hesepe in hunne gemeenschappelijke weide „de Strange". 1749—1751 1754, 1755. ë '

1 bundel en 1 kaart.

NB. Hoewel 't niet zeker is, dat de kaart hier behoort, kan ze zeer goed ten behoeve van deze kwestie vervaardigd zijn.

Hierbij afschrift van een stuk d.d. 1556 (zie regest N°. 122) Verder zijn aanwezig afschriften van 3 brieven d.d. 31 October 1754 van Drost en Gedeputeerden, waarvan de minuten ook aanwezig zijn.

Zie ook Inv. N°. 327.

341. Stukken betreffende de uitvoering der (hier in minute aanwezige) opdracht van Drost en Gedeputeerden op den schulte van Emmen enz., om een onderzoek in te stellen naar de ligging, de