is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspraak door den etstoel over den eigendom van gronden, gelegen aan de andere zijde der grens, zou natuurlijk groote bezwaren met zich brengen. Vandaar aan de zijde van Drost en gedeputeerden groote voorzichtigheid, welke er echter toe leidde, dat het proces niet was afgedaan, toen een nieuwe conventie in de onzekerheid over de grensscheiding ophief.

Hierbij 2 stukken waarschijnlijk door den etstoel aan Drost en Gedeputeerden ter kennisneming doorgezonden.

345. Afschriften van stukken betreffende onderhandelingen tusschen de Staten-Generaal en den bisschop van Munster over

e grensscheiding tusschen Groningen met Drente en Munster oor den drost S. P. A. van Heiden, gecommitteerde van Drente naar s xravenhage, aan den landschapssecretaris toegezonden. Met een paar begeleidende brieven 1777, 1778.

1 omslag en 4 kaarten.

NB. Hoewel 't niet zeker is, dat de kaarten hier behooren, zijn daarop aanwijzingen aanwezig, die zulks doen vermoeden.

346. Geapostilleerd request, met bijlagen, van de gemeene boer van Roswinkel aan Drost en Gedeputeerden, verzoekende om niet-ontvankelijkverklaring van den eisch van ingezetenen Munster om schadevergoeding voor het gebruik van tusschen nen in geschil zijnde gronden. 1779.

1 dossier.

NB. De bijlage A. is eene verklaring van den pander en twee eigenerfden van Roswinkel omtrent den toestand der in geschil zijnde gronden.

Bijlagen B. en D. zijn het request en de bijlagen van de Muntersche ingezetenen (in afschrift) waarbij de eisch werd ingesteld.

De gemeene boer van Roswinkel voerde in het request aan dat voor de overtredingen van enkelen zij niet allen konden worden gestraft.

Volgens apostille, door Drost en Gedeputeerden op het request gesteld, gelastten zij, dat de namen der overtreders met behoorlijk bewijs op den a. s. rechtdag moesten worden ingeleverd en dat de stukken tot zoolang in advies zouden blijven.

Blijkens gelijktijdige aanteekeningen op een lossen omslag van het request hadden die van Munster op 14 October 1779 nog met aan de apostille gevolg gegeven.