is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353. Brief van de classis Roldana aan Drost en Gedeputeerden. mededeelende dat zij geene wijzigingen in de geldende kerkenordening noodig acht. 26 Juni 1727.

1 stuk.

NB. Deze brief werd gezonden naar aanleiding van bet synodaal besluit d.d. 23 Januari 1725 tot herziening der kerkenordening.

353. „Kerckenordre der landschap Drenthe, gearresteert en „geapprobeert op de ordinaris landsdag gehouden binnen Assen „den 14 Marty 1730". Meppel, J. Lensink, 1730.

1 deel (gedrukt).

Beroepen van predikanten en schoolmeesters.

354. „Predicanten ende beroepingen, Latijnsche schoolmeesters „ende andere ecclesiasticque saken ende questiën van predigers„ende om de beroepingen. D. — In specie mede van D. Donu t' „Dieveren ende Apeldoorn t' Meppel". — Stukken betreffende de medewerking door Drost en Gedeputeerden tot het beroepen van predikanten en schoolmeesters en de beëindiging der in sommige gevallen daarbij gerezen moeilijkheden (o.a. betreffende het collatie-recht van eenige plaatsen). 1600—1793.

3 portefeuilles.

NB. Dit nummer bestaat hoofdzakelijk uit dossiers en dossiertjes, terwijl enkele losse ingekomen en minuten van uitgegane stukken daarbij aanwezig zijn. Deze losse stukken zijn hierbij gelaten en niet overgebracht naar de verzameling ingekomen en uitgegane stukken, beschreven in Inv. N°. 26 (afd. Resolutiën en brieven), omdat zij alle betrekking hebben op het beroepen van predikanten.

355. „Stucken raekende gerhardus van Essen gepretendeerde prediger van Runen".— Afschriften van stukken betreffende de collatie door Drost en Gedeputeerden van 't predikambt te Ruinen op Gerhardus van Essen en zijne latere weigering om daarvan afstand te doen. 16*21.

1 bundel (verbroken lias).

NB. Stukken (niet-geliasseerd) over deze zaak bevinden zich ook in Inv. N°. 354.

356. „Schoolmeesters ende derselver opcompsten in Drenthe.