is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

369. Antwoorden der „carspellieden, kerkvoogden, predikanten, schoolmeesters, diaconen en andere bestierders van alle „gesinten, diaconijen en geestelijke goederen" op de circulaire van de Gecommitteerde Representanten d.d. 1 Februari 1797, vragende inlichtingen met het oog op de door de Nationale Vergadering voorgenomen scheiding van kerk en staat. Februari 1797.

1 portefeuille.

NB. Bij art. 4 van het decreet der Nationale Vergadering d.d. 5 Augustus 1796 werd bepaald:

„Dat er eene provisioneele commissie uit het midden dezer „vergadering zal worden benoemd, welke de bezwaren, die de „gevolgen zijn van het oude stelsel eener bevoorrechte of „heerschende kerk, zal opnemen en verzamelen; de middelen tot „een radicaal redres opgeven ; den oorsprong en tegenwoordigen „staat van alle goederen en inkomsten van kerk- en armenkassen,

„diaconiën, wees- en godshuizen onderzoeken; ; de fondsen

„en wijze, op welke de leeraren der geweeze heerschende kerk „(wier onderhoud intusschen op denzelfden voet blijft voortduuren) „tot hiertoe zijn bezoldigd geworden, naarspooren; en aan de hand ' „geven derzelver bedenkingen nopens de geschiktste wijze, op „welke voortaan in het onderhoud der leerraaren en kerkelijke

„beampten zoude kunnen worden voorzien; "

De door de Nationale Vergadering benoemde commissie vroeg bij brief d.d. 10 Januari 1797 de noodige inlichtingen aan de Representanten van Drente. De Gecommitteerde Representanten wonnen daarop de in den tekst genoemde inlichtingen in.

370. Aansporingen van J. DE Vos aan de meiers der geestelijke goederen in Drente tot betaling der verschenen huren en pachten. 1606.

1 omslag.

NB. J. de Vos was rentmeester der domeinen aan 's vijands zijde (vergel. resol. Ridderschap en Eigenerfden d.d. 16Febr. 1607).

371. Staten der door den schulte ter plaatse verhuurde en verpachte pastorie- en kerke-goederen van Diever; met afschrift der overeenkomst tusschen het kerspel en den predikant, waarbij de administratie der pastoralia enz. wordt opgedragen aan den schulte tegen een vaste jaarlijksche uitkeering aan den predikant. 1624.

1 dossier.