is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De handelingen zijn gedeeltelijk in originali, gedeeltelijk in afschrift; ook komen voor rapporten omtrent het verhandelde, opgesteld door den afgevaardigde der Drentsche synode.

Bij enkele handelingen eene verklaring van praeses en scriba der vergadering, dat de gecommitteerde van Drente haar heeft bijgewoond; bij de handelingen van 1755 de commissie van Drost en Gedeputeerden op Drente's vertegenwoordiger.

Nadeelen bedreigen de Gereformeerde Kerk.

389. „Stucken oevergegeven bij dominum Joannem Knijp„huijsen, pastoor tot Gieten, wegens de Haechse reijsse beneffens „d'andere gecommitteerde van de respective Nederlantsche sijnoden. „Actum Assen den 7 Augusti 1651." — Stukken betreffende de medewerking door een gecommitteerde van Drente aan het verzoek van de gecommitteerden der provinciale synoden aan de Staten-Generaal, om voorziening tegen de nadeelen, die de Gereformeerde kerk dreigen. 1651.

1 dossier.

Psalmberijming.

390. Praeadvies omtrent de vraag: welke der ontworpen berijmingen der psalmen de voorkeur verdient, door gecommitteerden der Drentsche synode uitgebracht aan Drost en Gedeputeerden. 1764.

1 dossier.

NB. Het praeadvies draagt aanteekening van zijne behandeling op den landdag d.d. 22 Maart 1764.

Hierbij een uittreksel uit de resolutiën der Staten-Generaal d.d. 25 Mei 1763, houdende insertie van het rapport d.d. 25 April 1763, door Gelderland in hunne vergadering uitgebracht.

391. „Rympslamen (sic). 1774". — Stukken betreffende de medewerking door Ds. H. J. Folmer te Dwingelo aan de vaststelling, door daartoe door de provinciale besturen gecommitteerde predikanten, eener nieuwe berijming der psalmen, en de invoering der nieuwe berijming in de kerken en scholen. 1772/4.

1 dossier.

9