is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomst door Drente inet den kapitein-generaal der Unie omtrent de begeving der militaire charges en de dienovereenkomstige vervulling van bestaande vacatures. 1641/2.

1 dossier.

399. Stukken betreffende de afwezigheid uit zijn garnizoen van den kornet Lepel en de overdracht zijner kornetsplaats aan G. Struuck. 1653/4.

1 omslag.

400. „Missive ende sustenue van Sijn F. D'. stadth. prins Wil„iielm Fredrich van Nassau, dat de 1', cornets ende vendrichs „schoon niet genomineert evenswei tot ritmrs ende capns eligibel „sijn d: d: 2 Febr. 1656 51".— Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en den stadhouder over diens vordering, dat op de voordrachten voor vaceerende ritmeestersplaatsen niet worden gesteld de luitenants, kornetten en vaandrigs der compagnieën, als ook zonder nominatie verkiesbaar 1656.

1 omslag.

401. „Copia van protest van die heeren van die ridderschap „op desen landdach den 3 Martij 1679, noopende het confereren „van de militaire charges. N°. 59".— Afschrift van 't besluit der ridderschap d.d. 9 Maart 1679, om op den a.s. landdag voor te stellen, gecommitteerden te benoemen ter bewerking eener schikking tusschen den kapitein-generaal der Unie en den stadhouder van Drente enz. in hun geschil over de begeving van militaire charges; met uitdrukkelijke verklaring, dat, bijaldien door eigenerfden anders wordt besloten, zij zich niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen daarvan voor Drente. (1679).

1 stuk.

402. Stukken betreffende de begeving door Drost en Gedeputeerden der militaire charges in het regiment van den overste von Linstow, naar aanleiding van 't aan dat regiment gegeven bevel om zich „te ambarqueeren" voor de „expeditie ter zee" tegen Spanje en Frankrijk. 1702.

1 portefeuille.

403. Brieven van den majoor Depraille van 't regiment van den kolonel Junius, ter repartitie van Drente, aan Drosten