is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Weinichman en secretaris Sichterman uit ordre van de Raad „van State 1676", om betaling te verkrijgen van Drente's achterstallige quote in de generaliteitslasten, en hare poging om opheffing ervan te verkrijgen. 1676.

1 dossier

NB. De stukken zijn verschillend gevlekt; het kan dus zijn, dat na de vorming van het dossier andere stukken daarmede vereenigd zijn.

450. Staat van hetgeen Drente schuldig is in de genoemde petitiën en van het daarop betaalde, over 1672—1677. Met „Corte staet van 's lants debet en credit ter generaliteit in 1675, „in 1676 et in 1677". (1677 ?).

1 omslag.

NB. De staat over 1672—1677 is opgemaakt (ten kantore van den thesaurier-generaal ?), de korte staat ter landschapssecretarie.

451. „Gedreygde executie". — Stukken betreffende de bedreiging van Drente door den Raad van State met executie om betaling te verkrijgen van hare achterstallige quote in de generaliteitslasten ; en hare pogingen tot afwending ervan. 1692.

1 dossier.

452. Staten en berekeningen omtrent het door Drente ter voldoening van hare quote over 1675—1691 betaalde (berekend naar l°/0 in de generaliteitslasten) en het door haar verschuldigde naar 1 boven het honderd. (1692?).

1 omslag.

453. Staten van hetgeen Drente over 1675—1693 ten achter is in de betaling harer quote. (1693?).

1 omslag.

NB. Een der staten bevat de vermelding van hetgeen 't landschap op de genoemde petitiën schuldig is, betaald heeft en nog schuldig bleef over 1688—1693.

454. Staten van hetgeen door de respectieve provinciën — volgens den op 26 September 1692 bij de Staten-Generaal ingedienden, en in afschrift hierbij aanwezigen, staat — in de extra-ordinaire petitiën en consenten (voor den laatsten oorlog) is betaald en is schuldig gebleven. (1693?).

1 omslag.

10