is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460. Brieven dooi Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris ontvangen van commiezen ten kantore-generaal der Unie, houdende aanmaning om betaling en strekkende ten geleide van ordonnantiën van betaling en „acten van versouck", vanwege de generaliteit afgegeven op Drente. 1734—1783.

1 portefeuille.

NB. Hierbij minuten van brieven betreffende deze zaak van Drost en Gedeputeerden aan den ontvanger Ellents en van den secretaris aan den commies (21 April 1735), en enkele brieven van p. H. Gilles aan den secretaris met minuten vao antwoorden (1776—'81).

De inventaris Magnin van 1829 noemt onder 11 q, waaruit dit nummer is gevormd: „Brieven van commisen ten kantore-generaal „der Unie, 1742 — 1761."

5- Decharges.

461. „Descharges van de betaelde contributiën". — „Een „doese continerende descharges van de betaelde contributiën van „de lantschap Drente". — „7 dosen met descharges". — Decharges, door of namens den ontvanger-generaal der Unie afgegeven aan „de Gedeputeerde van de Drenthe" (later aan „de Staten" van het landschap Drente) wegens door hen gedane betalingen in mindering hunner maandelijksche contributiën en in mindering der 500 pond 's maands uit de generale middelen te Coevorden. 1602—1679.

2 doozen.

NB. Aanwezig zijn decharges van de jaren 1602—1605 1612-1650, 1654—1657, 1659—1661, 1664, 1669—1671, 1676. 1678, 1679.

De decharges in mindering der 500 pond 's maands uit de generale middelen te Coevorden d.d. 1611 —1650, 1664 zijn genummerd 1—289.

Ontbreken Nos. 1—3 en N°. 17 (een recepis van den commies v. Volbergen d.d. 19 Maart 1615). N°. 44 was per abuis genummerd 49, N°. 199 100, N». 265 256. N°«. 252 en 286 droegen geen nummer.

Zij zijn in 1693 overgelegd in het geschil tusschen Drente en de Staten-Generaal (zie Inv. N°. 1016 (afd. Varia)) en toen genummerd