is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1—289, van welke nummers evenwel sommige geene decharges aanwezen maar andere stukken. Vandaar dat in de hier omschreven verzameling eenige nummers niet worden gevonden (vergelijk den „Staet opte betaelinge van de maendtlicke vijffhondert Carolus„ guldens uijth de middelen tot Coevorden an de generaliteijt", onder N°. 14 bij de stukken medegegeven aan Drente's gecommitteerden in 1693 naar 's Gravenhage (Inv. N°. 1016 (afd. V aria)).

Het ontbrekend N°. '259 bevindt zich in Inv. N°. 436.

6. Stukken betreffende de afrekening van Drente met de generaliteit.

462. Concepten van „declaratien) van betalinge, gedaen by „de Staten der lantschap Drenthe in minderinge van derselver „quote totte ordinaris ende extra-ordinaris consenten", voor de jaren 1613—1638.

15 deelen.

NB. Aanwezig zijn de 12de, 13de, 15de, i7dej 1,3de, 26*'*—29<"<=,

31ste 34ste, 36s,e en 378te declaratiën. De 12de declaratie (1613)

loopt over 1 April—31 December, de andere loopen over 1 Januari— 31 December.

Ontbreken de declaratiën voor 1615, 1617, 1620—1626, 1631, 1636.

463. „Declaratiën van de betalinge, gedaen bij de Staten „van de lantschap Drenthe tot dienste van de generaliteijt in „minderinge van derselver quote... in de ordinarise ende „ extra-ordinarise consenten, bij de provinciën respective gedragen". 1 April 1602/1603 Maart 31 —1 April 1612/1613 Maart 31, 1 April—31 Dec. 1613, 1614-1638.

35 deelen.

NB. De declaratiën werden gesloten door de generaliteitsrekenkamer in Nov. 1615, Sept. 1623, Sept. 1628, Dec. 1633, Maart 1634, Oct. 1635, Juni 1640.

Aanwezig zijn de lste_24s'e, 26ste—29ste, 31s!c—37ste declaratiën.

Ontbreken die voor de jaren 1626 en 1631. Bij sommige declaratiën daarop betrekkelijke stukken, waarvan althans sommige steeds daarbij gevoegd waren.

De eerste declaratie is voorop gemerkt „N®. 2°." op dezelfde wijze als de stukken, genoemd in Inv, N°. 1016 (afd. Varia).