is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- Declaratiën van doortochten, inkwartieringen enz.

482. Concept-(Eerste) declaratie van kosten, door Drost en Gedeputeerden ingeleverd bij den Raad van State, wegens „inlegeringen, deurtochten ende confoijen" van militairen in 1621 ; met minuteele „notule" van de ter betaling daarvan door Drost en Gedeputeerden geslagen ordonnantiën. (1622?).

1 omslag.

NB. Hierbij eene minuteele notule van door Drost en Gedeputeerden geslagen ordonnantiën ter betaling van onderscheidene kerspelen, van gelijke posten over 1621/1623.

483. Geapostilleerd request, met bijlagen, van Roelof van Echten, als gecommitteerde van Drente, aan Gedeputeerde Staten van Friesland om betaling van kosten voor inkwartiering enz. in Drente van troepen staande ter repartitie van Friesland. 1623.

1 omslag.

NB. De aan het request gehechte bijlagen zijn in minute aanwezig in Inv. N° 482.

484. Concept ordonnantiën van betaling ten behoeve van verschillende kerspelen door Drost en Gedeputeerden geslagen „tot subsidie van de schaede, die sy" op 24 en 25 October 1623 „oever den inval ende inlegeringe van drie ende dertich com„paigniën ruiteren van den heer furst Christian von Brunswijck „geleden hebben." 29 December 1623

1 bundel.

485. Verklaring van Thomas van Stakebroeck, dat hij op last van den prins van Oranje de compagnie van den ritmeester Paignye ,,tot des landts dijenst" 2 maal van garnizoen heeft doen veranderen (naar Coevorden en naar Groningen), en daarom Gedeputeerden van Drente verzoekt, haar de gemaakte inkwartieringskosten terug te geven. 1624.

1 stuk.

486. „Deurtochten ende inquartieringen van de landtschap „bij de generaliteit goetgedaen." — Extract-declaratiën van betalingen, door Drost en Gedeputeerden gedaan aan kerspelen en ingezetenen, wegens „inlegeringen ende deurtochten'' van