is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ratiën. Off an d'hijrin liggende papijren ijeets gelegen is. na "te sien." — „'2." — Stukken behoorende tot de „Ie extra„ordinarise declaratie van betalinge bij de Staten van de landt„schap Drenthe in generaliteitssaecken van den eersten Maij ,1666 totten 23en Februarij 1670 gedaen," afgesloten door de generaliteits-rekenkamer op 28 Januari 1682

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn;

a. „Notule van de recepissen van de carspelen over inlegeringen ,ende wagenvrachten t'zedert den bisschoplijcken oorlog van Meij „1666 totten 23 Februarij 1670 gedragen ende gedaen, soo vele „haere recepissen hebben overgegeven .... voor de wagenvrachten „d originele recepissen gelaten ende d'copiën bij de inquartieringen „daer se in een papijr sijn geschreven." (1682?). 1 deel.

b. Stukken betreffende de verrekening met de kerspelen van het door hen gevorderde wegens inkwartiering en wagenvrachten door hen verleend aan doortrekkende troepen der generaliteit over Mei 1666-1670 Februari 23. (1671 ?). 1 bundel.

c. „Inquartieringen 1670". — Ordonnantiën „van de inquartieringen van ruijteren ende knechten, die de respective car„spelen der landtschap Drenthe t'sedert den len Meij 1666 totten „23 t ebruarij 1670 hebben gehadt, waervan die recepissen aen „de vergaderinge van de Ed. Mo. Heeren Drost ende Gedeputeerden sijn overgeven." (1670?). 1 deel.

NB. Gefolieerd „44"—„61", doch folio 61 is niet beschreven. Folio 45 (onbeschreven geweest?) ontbreekt.

De ordonnantiën voor de inkwartieringen enz. in 1665/6 zijn in een gelijksoortig register bewaard, gefolieerd 1 —43, zie Inv. N°. 49V. Die voor de wagenvrachten in 1666—1670 en de inkwartieringen in 1670—1679 zijn ingeschreven in een register, gefolieerd 61—80, zie Inv. N°. 494.

Zie Inv. N°. 173 (afd Resolutiën en brieven),

d. Ordonnantiën van betaling (genummerd 1 — 27), uitgegeven door Drost en Gedeputeerden ter betaling van aangehechte vorderingen door de respectieve kerspelen ingediend, vermeld in de lste extra-ordinaire declaratie bovengenoemd, fol. 36—46 verso. (1666/71 ?). I pak.

N.B. Een losse titel vermeldt: „Fol. 36 et seqq. Totte Ie declamatie behoren dese 27 ordonnantiën van de verpleginge ende