is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troepen over denzelfden tijd. Enkele dier rekeningen zijn genummerd „9, 11—14" volgens eene daarbij gevoegde lijst.

Volgens besluit der Representanten dd. 22 Oct. 1795 zouden alle kerspelen „in het dragen der costen, welke met het doormarcheren, inquartiering of andersins ten dienste der Fransche „armee als ook voor de Engelschen hebbende moeten worden „aangewend, op eenen egalen voet.... worden behandelt;..., „zullende de carspelen de rekens daarvan soo van de Franschen „als Engelschen ieder apart op nadere anschrijving van Gecom„mitteerde Representanten insenden" (notulen Representanten i.d.). Dienovereenkomstig vroegen deze laatsten op 16 November 1795 inzending dier rekeningen binnen 4 weken (notulen Gecommitteerde Representanten i.d ) Bij publicatie dd. 27 Aug. 1796 werden nadere opgaven gevraagd, omdat de ingezonden stukken geen voldoend overzicht gaven van den tijd der leveringen enz. en de legers waaraan zij waren geschied.

501. „Lijst der peerden, volgens ingekomene brieven op den „13 Meij 1796. N°. 19." — „19. Lijst der peerden voor de Ba„taafsche artillerije geleverd in 1796", ingevolge aanschrijving van Gecommitteerde Representanten d.d. 9 Mei 1796 ; met de daarbij behoorende opgaven der municipaliteiten en schuiten (genummerd 1—28). 1796.

1 dossier.

NB. De opgave van den schulte genoemd onder N°. 27 ontbreekt.

De Nation. Vergad. deelde bij schrijven d.d. 4 Mei 1796 mede, dat het noodig was 3000 paarden aan te schaffen voor het artillerie-park en de rijdende artillerie, en verzocht daarvoor de medewerking der gewesten (in verband met het zielental). Gecommitteerde Representanten richtten daarom een rondschrijven aan de municipaliteiten en de schuiten met verzoek op te geven, hoeveel paarden in de verschillende plaatsen zouden geleverd worden, waaruit door den secretaris Mr. H. Vos een algemeene staat werd getrokken De door Drente ten dezen voorgeschoten gelden zouden strekken in mindering van hare „contributie" aan de „generale casse."

502. „N°. 16. Notul der praetensiën wegens het pressen der „schepen ten laste der Fransche republiek, door de schippers „in het landschap Drenthe na voorgaande publicatie van Ge„com.de Reprsten ingezonden." (31 Augustus 1797).

1 stuk.