is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stukken van het proces voor de Staten-Generaal, waarbij de hopman Jan van Coknput van het landschap Drente vordert betaling van logiesgelden. (1604/5?).

1 dossier.

NB. Het dossier is blijkbaar onvolledig.

Vergelijk Inv. N°. 1772 (afd. Rekeningen).

Concepten en minuten der door Drente aan gecommitteerden van de Staten-Generaal, ter mededeeling aan hunne lastgevers, overgegeven stukken, ter aantooning van Drente's onmacht tot betaling der compagnie van den ritmeester Beaumont. 1622.

1 dossier.

NB. Aanwezig zijn:

1. „Sommaire verclaeringe van den soberen staet, waerinne zich „altehans d' ingesetenen der landtschap Drenthe bevinden'' (concept en minute) ;

2. „Staet sommier van tgene de landtschap Drenthe soe tot „voldoeninge van haere contributiën, als andere lasten, op te „brengen ende te betalen heft" (concept en minute);

3. „Staet opte bestialen, die in den voerledenen winter 1621 „tot op Aprili 1622 in de landtschap Drenthe gestorven zijn (conc.).''

Afschriften van deze stukken werden bij missive d.d. 1 Mei 1622 aan den Raad van State toegezonden, vergelijk 't volgend nummer. De daar genoemde stukken zijn blijkbaar nimmer met de in den tekst genoemde vereenigd geweest.

£>©7. „Gijselaers te halen a°. 1622 over de betaelinge van „Baümons comp." — Afschriften van een brief dd. 1 Mei 1622 van Drente aan den Raad van State, betoogende Drente's onmacht tot betaling van de compagnie van den ritmeester Beaumont, en het naar aanleiding daarvan door den Raad genomen besluit dd. 9 Juni 1622. 1622.

1 omslag.

NB. Bij den in den tekst genoemden brief zond Drente afschriften van de stukken genoemd in 't voorgaande nummer. De daar genoemde stukken zijn blijkbaar nimmer met de in den tekst genoemde vereenigd geweest.

508. „Een liasse van eenige stucken nopende seeker verpeeringen bij eenige gecommitteerde van de heeren Staeten-