is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Generael, Raden van Staete ende statt Groeningen ende Omhanden in de lantschap Drente gedaen." c. 1626.

1 stuk (liasstuk).

NB. Slechts is aanwezig eene concept-declaratie van de kosten, in November 1626 door gecommitteerden van den Raad van State gemaakt bij de inspectie der grenzen; van welke kosten, als gedaan ten behoeve der generaliteit, door „de herbergiers" vergoeding verzocht werd van den Raad van State.

509. Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de generaliteits-rekenkamer over de vraag, of de liquidatie met betrekking tot Drente's generaliteitsquote moet aanvangen bij 1599 of 1601. 1627/9.

1 bundel

NB. Het geschil ontstond naar aanleiding van de liquidatie der declaratiën over 1622—1626.

510 „Magistraet. van Grolloe." — Stukken betreffende de betaling door Drente van de buitengewone serviesgelden aan Groenlo. 1634/42.

1 dossier.

511. „Stucken ende pretensiën van particuliere wegens „d'generaliteit op de landtschap geassigneert ende betalinge „versoekende gelijck oock tijtlijx is geschiet. 3." — Decharges van Drente door den ontvanger-generaal der Unie met betrekking tot betalingen, over 1627—1634 gedaan aan de compagnie van kapitein Diedrich Hans Moda en de kapiteins Eerentreiter, Eysinga en OviNGK in garnizoen te Emden, 1631, 1635 ; met de daarbij behoorende bewijsstukken, staten van betaling en een verzamelstaat. (1635 ?).

1 bundel.

NB. De 6de decharge ontbreekt. Reeds kort na 't opmaken van den verzamelstaat werd daarop aangeteekend „decharge is noch „bij den agent Persijn berustende."

Hierbij een schrijven d.d f £ Sept. 1634 van G. Schaffer aan Drost en Gedeputeerden, mededeelende de gronden, waarom hij niet van den Raad van State kan bewerken ontheffing van Drente van de betaling der compagnieën Ehrentreüter en Eissinoa.

512. Requesten van Jasper van Huls te 'sGravenhage