Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen logies enz. zorgt, zoodat de servies- en logiesgelden aan de compagnie zelf toekomen. 1669.

1 stuk.

N.B. Hierbij eene „notule van de betalinge, gedaen voor de „servisen van den heer ritmeester Echtens compagnie" over 1 Januari 1660—1667 December 31.

518 „Voor haer gepretendeerde servijsen tCoevorden." — Stukken betreffende de vordering door burgemeesteren en raad van Coevorden op het landschap Drente van serviesgelden wegens inlegering van troepen over 1666/9, de tusschenkomst voor Coevorden van den Raad van State en de tegen de betaling door Drost en Gedeputeerden aangewende bezwaren. [1672?]/1682.

1 portefeuille.

519. „Eenige rollen van 't regiment van collonel Feersen „ind collonel ter Bruggen ende desselfs betalinge ende re„commandatiën van Sijn Hoocheit ende d'generaliteit van dien, „— d' solliciteurs verschott, —van capitain Hervelt ende van „andere militairen." — Stukken betreffende de betaling door Drente van de soldijen der regimenten van de kolonels van Vërsen en ter Bruggen 1675—1678; extract-resolutie van Drost en Gedeputeerden dd. 27 April 1676, dat de solliciteurs voor de door hen voorgeschoten soldijen 1 of 2 ordonnantiën zullen mogen „inhouden" (4 exx ); — en stukken betreffende de betaling van de compagnie van den kapitein van Hervelt en na diens ontslag van den kapitein Gleints, die met de noorderzon vertrok. 1675—1677.

1 portefeuille

520. Brieven van den ontvanger-generaal der Unie G. de jonge van Ellemeet en zijn commies W. Hoppinck, houdende aanmaning om betaling van Drente's quote in de legerlasten der generaliteit over 1671 —1678. 1675, 1678, 1679.

1 omslag.

521. „Aegalisatie van de compagniën d'anno 1672 tott an ,'t overgaen van Coevorden, sijnde gewest den 3/13 Juli." — Becijferingen en concept-besluiten van Drost en Gedeputeerden,

Sluiten