is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feest van 19 Mei 1798, door hen ingediend bij het Intermediair Administratief Bestuur; opgave der door den agent van oorlog hiervan goedgekeurde uitgaven; en kwijtingen van het Intermediair Administratief Bestuur door de kerspelbesturen voor de hun gerestitueerde bedragen. 1798.

1 dossier.

NB. In zijne vergadering d. d. 26 April 1798 behandelde het Intermediair Administratief Bestuur het extract uit de besluiten van het Uitvoerend Bewind d.d. 16 April 1798, niet aansporing den 19 Mei d.a.v. te bestemmen tot een nationalen feestdag ter viering van het aannemen der constitutie (notulen Intermediair Administratief Bestuur d.d. 26 April, besluiten Uitvoerend Bewind d.d. 16 April 1798).

Naar aanleiding daarvan verzond het Intermediair Administratief Bestuur in het begin van Mei eene publicatie om tot de feestviering op te wekken. Bij schrijven d.d. 17 Juli 1798 zond het Intermediair Administratief Bestuur eene lijst der rekeningen in bij den agent van oorlog, met verzoek ook de posten, die strikt genomen konden geschrapt worden, goed te keuren (register van brieven uitgegaan van het I. A. B. dl. 2 fol. 107 verso). Hieraan werd althans in hoofdzaak voldaan in het laatst van Augustus; waarna in het laatst van September en in het begin van October de restitutie aan de kerspelbesturen plaats vond.

c Stukken betreffende de betaling van zee~zaken.

i. Algemeene stukken (meest aanmaningen om betaling).

539. „Staet van onbetaelde descharges alsnoch onder den „gewesen ontfanger-generael Johan Doübleth berustende," ten laste van Drente. (1634 ?).

1 stuk

JJ.B. Dit stuk is een uittreksel uit den staat genoemd in Inv. N°. 440 en noemt alleen één decharge d.d. 1630 betreffende de admiraliteitsquote. Wellicht is het geschreven ter griffie der generaliteit. In de memorie vermeld in Inv. N°. 540 wordt gesproken van betalingen op deze decharge in 1634. Waarschijnlijk dagteekent deze staat van dien tijd; althans niet van lateren tijd, omdat geene afbetaling hierin vermeld wordt.