is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

540. „Memorie voor den heere van Echten aengaende het „versouck van den commijs Abbesteech nopende die 12000 L., daer„van hij bttaelinge versachtmet brieven van den stadhouder en de Staten van Holland en West-Friesland, eveneens aandringende op betaling, en een afschrift der betrokken decharge 1637. S

1 dossier.

N.B. Vergelijk hierbij N°. 539, waar sprake is van dezelfde decharge.

541. „2. Zeesaken d' landtschap rakende." — Stukken betreffende de betaling door Drente van hare quote tot de zaken van de zee (grootendeels aanmaningen om betaling en staten van het door de provinciën sedert 1652 hierop betaalde) 1651 -1670.

1 bundel.

542. „Generale zeesaecken en de executie daerover gedreijgt." — Stukken betreffende de betaling door Drente van hare quote tot de zaken van de zee (grootendeels aanmaningen om betaling onder bedreiging met executie en becijferingen van den achterstal)1676—1690

2 portefeuilles.

N.B. Hierbij als bijlagen 2 decharges d.d. 1676 en 1677. De stukken over 1676/77 betreffen de betaling door Drente van premiën voor het vernielen van vijandelijke brandersin 1673, ter voldoening harer quote tot de zaken voor de zee over 1673.

Eenige stukken d.d 1686/7 betreffen 't arrest door den heer van de Nienoord gelegd op gelden, bestemd van de admiraliteit van Friesland.

De stukken betreffende de executie zelve werden afzonderlijk bewaard, zie 't volgend nummer.

543 „Copie-resolutie omme het lantschap Drenthe te executeren voor een somme van f85031: 4: 4," en andere stukken betreffende de door den Raad van State voorgenomen executie wegens Drente's wanbetaling. 1688/9.

1 dossier.

NB. Vergelijk het vorig nummer.