is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

561. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden bij de Staten-Generaal naar aanleiding van nieuwe klachten over het vorderen door ambtenaren der convooien en ]icenten van binnenlandsche paspoorten voor binnen Drente te vervoeren goederen en binnen de Vereenigde Provinciën te vervoeren vee. 1738/39.

1 dossier.

N.B. Hierbij afschriften der resolutiën der Staten van Stad en Lande d.d. 1 April en 6 Dec. 1737 naar aanleiding van aanhalingen van koeien en paarden wegens gemis van paspoorten.

562. Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de admiraliteit van Friesland over de vraag naar de competentie in processen, ontstaan tengevolge van de uitoefening in Drente door de commiezen der convooien en licenten van hunne functie 1742/43.

1 dossier.

563. „Antoine Joseph Folssé, over 2 pakken te Halen agter„gelaten, 1747. Stukken betreffende de opsporing op last van Drost en Gedeputeerden van den eigenaar van 2 pakken batist enz. door doorreizende personen te Halen achtergelaten, en de vordering van den commies der convooien en licenten te Meppel tot afgifte ervan als zijnde gevonden zonder behoorlijk paspoort. 1746/47. F 1

1 dossier.

564. Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de admiraliteit \an Friesland over het eischen door de commiezen der convooien en licenten van binnenlandsche paspoorten voor schepen beladen met hout en turf. 1746/50.

1 dossier.

565. Verzoek van den schulte der heerlijkheid Hoogersmilde E. de Jonge te Diever aan den landschapssecretaris, om inlichtingen hoe te handelen met een pak linnen, gevonden in het Appelscher veld en te Smilde gedeponeerd. 1753

1 stuk.

566. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met de admiraliteit van Friesland over het te kwader trouw afteekenen