is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latere vertegenwoordigers van Drente bij de aflegging der rekening.

Zie voor de lste—13de rekeningen het archief der Annerveensche compagnie; een uittreksel uit de 41s*e rekening is aanwezig in het archief van den landdrost (Inv. N°. 1546).

Het uittreksel uit de 25ste rekening en de daarbij behoorende staat zijn gemerkt 13 en C, waarnaar de bijlagen B en C. van 't in 't volgend nummer beschreven rapport zijn vervaardigd.

Het uittreksel der 31s,e rekening is in dorso gemerkt „N°. 29", onder welk nummer het wordt vermeld in den inventaris der Staten-archieven d.d. c. 1799 (zie Inv. N°. 924), onder de .Stukken „voorhanden in een kast binnen de vergaderzaal".

Hierbij is aanwezig eene nota van A. Braams, schulte te Anlo, ten laste van Drente, wegens van hem op 24 Sept. 1804 voor 't Annerveensch verlaat gekocht hout.

580. „Rapport van de schulte Knipiiorst over de Anner„veensche compagnie, 1792", aan Drost en Gedeputeerden omtrent de 25ste rekening der compagnie (over 1791) en 't belang van Drente om haar aandeel in de venen der compagnie te verkoopen; met bijlagen (A—D). 1792.

1 dossier.

NB. Vergelijk de noot bij Inv. N®. 579.

ter Apel ').

581. Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de de stad Groningen over het recht op de goederen, afkomstig van het klooster ter Apel. 1629/31.

1 dossier.

NB. Hierbij een los blaadje met den titel van N°. 15 in den inventaris van 1777: „15. Qusestie over de goederen van het „clooster Apel, rekeninge en scheidinge etc."; onder welken titel wellicht de nummers 581 — 585 waren te samen gebonden.

') In den 18de eeuwschen index op de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden wordt ter Apel gebracht onder het hoofd Limieten. In den gelijktijdigen index op de resolutiën van Drost en Gedeputeerden treft men echter een afzonderlijk hoofd ter Apel aan. Volgens de inventarissen d.d. "1777,1795 en c. 1799 vond men (de) ter Apelsche stukken in de privilegekast. Er bestond dus geen noodzaak, ze bij Limietscheiding op te nemen, integendeel.