is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

591 Voorwaarden van verkoop door Drost en Gedeputeerden van goederen, behoorend tot de 3 rentambten. 1696.

1 stuk (gedrukt).

593^ Stukken betreffende den verkoop van goederen, behoorend tot de 3 rentambten. 1749/52.

1 portefeuille.

NB. Deze goederen werden ingevolge resolutie van Ridderschap en L'generfden d d. 4 November 1749 in overleg met den erf stadhouder verkocht, om uit de opbrengst ervan de landschapsschulden af te lossen.

593. Stukken betreffende den afkoop van erfpachten, behoorend tot de 3 rentambten. 1797.

1 dossier.

NB. Bij besluit d.d. 11 Augustus 1797 hadden Gecommitteerde Representanten besloten, de gelegenheid tot afkoop open te stellen

Aanwezig zijn opgaven der 3 rentmeesters van hen, die van dit voorrecht wenschten gebruik te maken, en enkele andere ter zake betrekkelijke stukken.

594^ „Staat van gevallene onkosten op de respective in „ Drenthe gehoudene domeinverkopingen" in 1801—1803.(1804?).

1 stuk.

NB. Onder „domeinen" verstond men in dezen tijd ook de goederen afkomstig van de abdijen te Assen en te Dikninge. Assen en Dikninge (rentambten).

, 5®5 Afschrift der scheidsrechterlijke uitspraak d.d. 1534 usschen de abdijen te Dikninge en te Assen omtrent het gebruik van een stuk broekland in Geelbroek, tot dien tijd in gebruik bij de meiers van Halen, Huisloe en Vpganck. (17ie eeuw).

1 stuk.

NB. Zie regest Nn. 104.

m,et biJ'lagen' van Pieter Hindriks en r! ' als mede-gerechtigden in de marke van Halen

aan Drost en Gedeputeerden, om uitkeering van '2/9 der opbrengst van het door de rentmeesters van Assen en Dikninge verkocht eikenhout van den gemeenen boergrond. Met het hierop ingewonnen bericht van den rentmeester van Assen. 1794/95.

1 dossier.