is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

request ingediend bij Ridderschap en Eigenerfden, die de vragers verwezen naar Drost en Gedeputeerden.

De vrijstelling werd verzocht, op grond dat 't geslachte niet in Drente zou worden verbruikt.

Bezaaide landen.

620. „Staet van de nombre ende quantiteit van de besayde „landen ende daerop gemaekte verdelinge vant jaer 1603 „totten jaer 1620 incluis." — Registers van de bezaaide landen in Drente; met in aansluiting daaraan ontworpen verdeelingen der omslagen over de dingspelen en kerspelen. 1603—1616.

1 portefeuille.

Nü. Volgens de hoofden der registers moesten de pachters van de belasting op de bezaaide landen ter landschapssecretarie opgeven de grootte der door de ingezetenen bebouwde gronden, omdat men de woeste gronden niet wilde belasten. Naar aanleiding van de aldus ontvangen opgaven ontwierpen gecommitteerden uit Ridderschap en Eigenerfden of wel Drost en Gedeputeerden in opdracht van R. en E. dan telkens eene verdeeling der omslagen over de dingspelen en kerspelen. De registers zijn daarvoor dingspelsgewijze gehouden.

Aanwezig zijn de registers der bezaaide landen voor 1605, 1607, 1614, 1615 (met watervlekken en wormgaatjes); de verdeelingen voor 1610, 1615, 1616 (met gelijke vlekken en gaatjes), en voor 1603, 1611, 1614 (met andere vlekken en zonder wormgaatje).

621. Afschriften der registers van aangifte door de ingezetenen bij de pachters der belasting op de bezaaide landen 1612.

1 portefeuille

NB. Ter voorkoming van: „d'executie van ruiteren ende „knechten," te wachten wegens gebrek aan voldoende fondsen tot betaling van 's landschaps quote in de generaliteitslasten, besloten Ridderschap en Eigenerfden op 17 Februari 1612, o.a. Drost en Gedeputeerden te machtigen tot het heffen over 't landschap van 10.000 gulden „nae de nieuwe verdeilinge, te beraemen „opten voet vant soemergesaij als in Maio 1612 bij d' ingezetenen sall angegeeven worden." Op 15 Mei d.a.v. gelastten Drost en Gedeputeerden daarop den pachters der belasting op het bebouwde, binnen 10 dagen ter secretarie in te zenden afschrift