is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. ampliatie van art. 15 van het tractaat d.d. 1 Februari 1579-

c. verklaringen van toetreding tot de Nadere Unie, afgelegd door verschillende Nederlandsche landstreken en steden d.d. 4 Februari 1579—1580 April 11 ;

d. acte van submissie „nopens het furneren van [de] consenten" d.d. 13 Juli 1579.

De Baad van State besloot op 28 Aug. 1777 (zie het extract uit de notulen van den Raad van State voorin dit deel gedrukt) tot eene officieele uitgave der genoemde stukken. Het opschrift op de eerste bladzijde luidde: „Exemplaar voor de heeren Staten „van de landschap Drenthe"; doch is zooveel mogelijk onleesbaar gemaakt, terwijl daarover werd geschreven „Exemplaar „van de Unie van Ltrecht 1578." Daaronder staat van de hand van den provincialen archivaris van Drente G. R. W. Kymmell en door hem onderteekend: „In 1871 door Mr. W. H. Hofstede oud-griffier der Staten van Drenthe aan 't prov. arhief „geschonken."

®S®. Mr. J. van Lier. Verhandeling over de slangen en adders, die in het landschap Drenthe gevonden worden; met bijvoeging van eenige aanmerkingen en byzonderheden, tot deze en andere slangsoorten betrekkelijk. Amsterdam en Groningen, bij de erven Houtuin en L. Huisingh, boekverkopers, 1781.

1 deel (gedrukt i.

NB. Dit werk met nederduitschen en franschen tekst werd door den schrijver Mr. J. van Lier, ontvanger-generaal en ette van het landschap Drente, opgedragen aan Bidderschap en Eigenerfden en den stadhouder. Volgens den inventaris d.d. c. 1799 was het toen in 't staten-archief aanwezig.

Borgtochten.

627. „110. Borgtogten, alle uitgedient." — Borgtochten ten behoeve van Drente gepasseerd tot zekerheid voor de getrouwe ambtsvervulling van aan haar rekenplichtige ambtenaren; met daartoe betrekkelijke stukken. 1628—1805.

5 portefeuilles.

NB. De borgtochten zijn verdeeld over rubrieken, naar de ambten waarvoor zekerheid werd gesteld.

Zie ook de archieven van t Landschapsbestuur en den Landdrost (Inv. N". 1465 en 1560).