is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. „Deductie raeckende de collatie van 't drostampt van Drenthe, „ende d'abusive begevinge van dien op den persoon van . . „Rabknhaupt . . met bijlagen, aan de Staten-Generaal overgegeven door gecommitteerden van Drente, 's Gravenhage, Ioh. Rammazeyn, 1674;

e. Deductie, op f $ Febr. 1681 door gecommitteerden van Drente bij de Staten-Generaal ingediend, betreffende de begeving van 't drostambt, met bijlagen, 's Gravenhage, L. van Dyck;

ƒ. „Memoriën", tusschen gecommitteerden van „stadt Groningen „en Ommelanden" en gecommitteerden van Drente gewisseld, betreffende de kwestieuse grens bij Zuidlaarderveen, 1683;

g. Deductie, opgesteld door de Gedeputeerden e.a. ingevolge resolutie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 11 Maart 1690, nopens hun recht tot het verleenen van instructiën voor de ambtenaren (bepaaldelijk den drost), met bijlagen.

Dieverder, Leggeler en Smilder venen.

634. Greapostilleerde requesten van de participanten der Dieverder, Leggeler en Smilder venen aan Ridderschap en Eigenerfden om verlenging van het octrooi d.d. 16 Maart 1706. 1745—1762.

1 bundel.

NB. Aanwezig zijn requesten van de jaren 1745, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 en 1762.

In 1745 werd het octrooi met 11 jaar verlengd; in 1754 en 1755 werd de zaak aangehouden; in 1756 en volgende jaren werd telkens 1 jaar aan den duur van het octrooi toegevoegd, in 1759 echter 3 jaren; in 1762 werd het verzoek weder gerenvoyeerd aan Drost en Gedeputeerden.

635. Afschrift der overeenkomst d.d. 10 April 1614 tusschen de gevolmachtigden van de eigenerfden in de Dieverder en Leggeler marken en Barent Evert Keteltas te Amsterdam, houdende overdracht aan laatstgenoemde van 1/3 der Dieverder, Leggeler en Smilder venen met den ondergrond, van de Hijker marke tot de Friesche grens, onder verplichting tot het graven en onderhouden van een „bekwame torfgrifte" c. a van „den stroom" tot in 't veen, en regelende het gebruik dier vaart c. a. (c. 1800).

1 stuk.

NB. Het stuk is vervaardigd naar een door den schulte C. Hilbrants in 1794 gewaarmerkt afschrift.