is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De verhuring, ten overstaan van den rentmeester van Dikninge, geschiedde met ingang van Mei 1614.

655. Acte van overdracht aan Drente door Hendrik Jans Timmer van t/1 waardeel in de marke van Oldendiever. 1701.

1 charter.

656. Schuldbekentenis, ten behoeve van Drente afgegeven door Hendrik Jans Timmer te Oldendiever, wegens achterstallige landhuur. 1701.

1 charter.

657. „Memorie," met bijlage, van Mr. B. pigge en de wed. J. Dulman, als pachters der Dikninger tienden te Ruinen, aan (Drost en Gedeputeerden?) vragende vermindering van pacht. (1626 ?).

1 dossier.

NB. In dorso is de bijlage getiteld: „Requeste voor Mr. „Berent Pioge ende de weduwe van wijlen Jan Dulmans, als „pachtenaers van de Dickninger tenden tot Ruunen."

Misschien deed dus deze memorie dienst als request.

Vergelijk resolutie Drost en Gedeputeerden d.d. 28 Juni 1626.

658. Stukken betreffende verzoeken van beklemde meiers van landschapserven te Ruinen aan Drost en Gedeputeerden. 1755-1791.

1 portefeuille

NB. De stukken bestaan hoofdzakelijk uit rapporten van den rentmeester van Dikninge, met bijlagen.

Aanwezig zijn stukken van: 1755, 1762, 1765, 1767, 1782, 1791.

659. Stukken betreffende de beslechting door Drost en Gedeputeerden en den drost der geschillen tusschen de Dikninger meiers te Ruinen en die te Hees en Gijsselte ten gevolge van de scheiding in 1662 hunner gemeenschappelijke groenlanden in de marke van Ruinen 1662/63.

1 dossier.

660. Verzoek van den rentmeester van Dikninge aan Drost en Gedeputeerden om advies, of de Dikninger meiers in Overijsel hun aanslag in de verponding op de huur mogen korten. 1621.

1 stuk.