is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Domeinen, vaart en veenen.

67ii. Berichten van den rentmeester der domeinen, den administrateur van vaart en venen en den boschbewaarder te Assen omtrent de schade door den storm op 9 November 1800 veroorzaakt aan onder hunne administratie staande goederen, met begrooting der kosten van herstel. 1800.

1 omslag.

NB. De Commissie van Financie vroeg deze berichten bij hare aanschrijving d.d. 25 November 1800. Zij won deze gegevens in naar aanleiding van eene aanschrijving van den agent van financiën d.d. 15 November 1800 Litt. B.

Domeinen (rentambt).

NB. Zie omtrent de scheiding van markegroüden te Coevorden, waarbij, 's landschaps domeinen waren gemoeid, Inv. Nüs. 223 en 224 (afd. Limietscheiding).

Zie omtrent de domeinen ook onder Contributiën N"8. 1042, 1044, 1047—1049.

674. „6. Copie van de antwoorden sulcx als deselve by „de heeren Drost en Gedeputeerden overgegeven is wegents „'tlibell van vrouw Johanna van den Clooster1'. — ,50. „Stucken van 't proces van de landtschap Drenthe contra vrouw „Johanna van den Clooster weduwe Ensse". — „61. Ad „idem". — Stukken betreffende de vordering van Johanna van den Clooster, weduwe van den drost Evert van Ensse, tegen Drente, tot betaling uit de domeinen van 4 jaren rente eener som van 12000 gulden, door van Ensse op 31 Juli 1577 aan den koning voorgeschoten onder verband der domeinen van Groningen en Drente. 1609—1623.

1 dossier.

NB. Hierbij eene missive d.d. 1605 van van Ensse aan Ridderschap en Eigenerfden, verzoekende betaling.

Volgens eene missive d.d. 14 Sept. 1609 van Drost en Gedeputeerden aan de Staten-Generaal had van Ensse „int anneemen „synes drostampts" de bovengenoemde som moeten voorschieten „tot behouff van den coninck van Spaignen", die op van Ensse's aandrang daarvoor verbond de domeinen van Groningen en Drente, buiten medewerking van Ridderschap en Eigenerfden. Tot de reductie van Groningen in 1594 werd de rente betaald door 's konings rentmeester, doch sedert werd door den Raad van