is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop door den raad van financiën bij apostille dd. 15 December 1591 verleende vergunning tot afbetaling in termijnen. 1592.

1 charter.

NB. Zie regesten Nos. 154 — 157.

680. Minuteele acten van uitgifte in erfpacht door Drost en Gedeputeerden van goederen behoorend tot 't rentambt der domeinen. 1634, 1635, 1639.

1 omslag.

€M1. Cedelen van de verpachting door of namens Drost en Gedeputeerden der erven en landerijen, behoorend tot het rentambt der domeinen, over 1 Mei 1610—1799 April 30. Met enkele borgtochten ten behoeve van pachters en een paar andere stukken. 1609—1792.

1 portefeuille

NB. Ontbreken de cedelen der verpachtingen over 1623/25, 1641/42, 1648/49, 1686/90, 1696/97, 1750/51.

Hoewel op 14 Maart 1661 verpacht werd voor 6 jaren (1661/67) werd reeds op 21 Maart 1665 weder eene verpachting voor 6 jaren (1665/71) gehouden.

Borgtochten zijn aanwezig bij de cedelen der verpachting over 1642/48, 1649/1655, 1655/58, 1658/61, 1726/32, 1781/87, 1787/93, 1794/99. — Bovendien is aanwezig eene „notule" betreffende de verpachting van eenige landerijen bij de verpachting d.d. 26 Maart 1678; en eene aanteekening van den landschapssecretaris L. Nijsinoh betreffende huis en hof van A. Been te Emmen bij de verpachting over 1697/1702.

De stukken betreffende de verpachting in 1609 en 1625 vertoonen gelijke watervlekken; die van 1610 en 1616 hebben (wijn?)vlekken. De cedel van 1610 heeft een liasgat en wormgaten; dat van 1616 een wormgat. De stukken van 1609—1625 zijn dus vroeger waarschijnlijk niet bijeen geweest.

„Reversael van Harmen Harkens van twee arven, toe „Mitlaren ende Glimmen gelegen, die hem bij de lantschap „verpacht sijn voor den tijt van 30 jaren. 1600 den 21 Decemb."

1 stuk.

6&3. Staat van eigendommen in Drente en het Gorecht, den erven van den rentmeester Harckens toebehoorend en in