is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

committeerden ad hoe uit Ridderschap en Eigenerfden en daarna vastgesteld op den landdag d.d 13 Maart 1671 ; met enkele stukken betreffende het ontwerpen ervan. 1671.

1 dossier.

NB. Zie ook Inv. Nos. 633 en 727.

739. ,102. Dr. nljekercke voor eenige doleanciers van „breucken contra d'heer drost van den Boetselaer. 1652." — Stukken betreffende de aanklacht van simonie, tyrannie, knevelarij enz., door Dr. g. Niekerck. namens ingezetenen van Drente bij den stadhouder, de Staten-Generaal en den etstoel van Drente ingebracht tegen den drost Rutger van den Boetzelaer. 1652/3.

1 dossier.

NB. Dank zij de diplomatieke handigheid van den drost en eenige andere, in deze zaak betrokken, personen, werd de aanklacht nimmer onderzocht, maar de klager steeds afgewezen op grond van incompetentie, terwijl de Staten-Generaal hem verwezen naar den etstoel of den landdag! Toen was alles gewonnen voor den beschuldigde, die eenvoudig den klager bande buiten Drente.

730. „Schonenbekers torff voor d1 drosten opt thuis te Coe„vorden te brengen. 42." — Stukken betreffende het verrichte door Ridderschap en Eigenerfden en de Gedeputeerden ten behoeve van den drost, met betrekking tot de weigering der inwoners van Schoonebeek, voortaan kosteloos turf te leveren ten gebruike op het ambtshuis te Coevorden. 1654/55.

1 dossier.

NB. Een stuk draagt tot dorsaal opschrift: „Brieff aen Sijne „Vorstel. Gen. stathouder, — wegens de sake van Schonenbeeck, „— over d' leverantie van de turff opt ampthuis t' Coevorden.''

731. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met den stadhouder en de Gedeputeerde Staten van Overijsel over de ongeneigdheid van Drente, den drost de emolumenten van zijn ambt te doen genieten volgens de overeenkomst d.d. 18 October 1668 tusschen beide gewesten. 1686.

1 omslag.

NB. Vergelijk Inv. N°». 733, 735 en 737.

733. „Publicatie ende watt tegen Vledderus gedaen is." — Stukken betreffende het geschil tusschen den drost E A. baron

15