is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

varen; dat voor elk vaartuig dat daarop bleef vastzitten boete zou moeten worden betaald, en dat de overvloedige last zou moeten worden afgeladen. — De markegenooten verzetten zich hiertegen, op grond dat de directeuren en participanten van EcbtensHoogeveen niet het recht zouden hebben om zonder goedkeuring van Drost en Gedeputeerden reglementen te maken.

760 Verantwoording, met bijlagen, der hoofdparticipanten van 'tHoogeveen tegen de klacht der ingezetenen van de Schiphorst, over het vernielen door ingezetenen van 't Hoogeveen eener in de stuwkade der Hoogeveensche vaart gelegde pomp. 1660.

1 dossier.

NB. Jhr. Johan de Vos van Steenwijck had namens de ingegezetenen van de Schiphorst op de goorspraak te Meppel d.d. 25 Aug. 1659 eene klacht ingediend over de vernieling en uit-denweg-ruiming door ingezetenen van 't Hoogeveen eener in de stuwkade der Hoogeveensche vaart onder de marke van de Havixhorst gelegde pomp. Daartegen was de verantwoording door Joha» van Echten, heer van Echten, met de hoofdparticipanten gericht, toen de klacht door den drost in hunne handen was gesteld.

De bijlagen zijn gemerkt A—I.

761. Minuteele missive van Drost en Gedeputeerden aan den heer van Echten, berichtende de door hen aan de inwoners van Meppel met Oosterboer en de Schiphorst verleende machtiging tot het voorzien in de schade, door hen te lijden van het slecht beheer der „Echtinger vaert," en gelastende de vaststelling van een reglement daarop; met antwoord van den heer van Echten. 1661.

1 omslag.

762. Stukken betreffende de bemoeiingen van Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden bij den heer van Echten en de ingezetenen van Meppel met Oosterboer en Zuidwolde, ter verkrijging van een reglement op het onderhoud en het gebruik der Hoogeveensche vaart. 1663.

1 dossier.

NB. Bij sententie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 11 Maart 1662, gewezen tusschen de markegenooten van Steenbergen en ten Arlo en den heer van Echten, werd de heer van Echten o. a. belast met het ontwerpen van een reglement op de vaart