is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de verlaten. Door de voogden over de kinderen van Jan van Echten (6 Aug. 1661 overleden) werd op 24 Februari 1663 een concept-reglement op het onderhoud der vaart, den afvoer van turf, het gebruik van een peilbalk enz. bij Ridderschap en Eigenerfden ingezonden. Hierop werden de ingezetenen van Meppel en Zuidwolde gehoord, die hunne aanmerkingen daarop indienden. Tusschen de voogden voornoemd met de participanten van Hoogeveen en de markegenooten van Steenbergen en ten Arlo werd den 24 Februari 1664 eene overeenkomst betreffende dit reglement gesloten; waarbij o. a. werd bepaald, dat de markegenooten van Steenbergen en ten Arlo een eigen reglement over hunne venen, slooten en wijken, benevens over hunne arbeiders en verkoop van turf, van Drost en Gedeputeerden zouden mogen verzoeken.

Hierbij een afschrift van het request der markegenooten voornoemd aan Drost en Gedeputeerden om goedkeuring van het daarin gestelde concept-reglement op de Zuidwoldinger venen enz., met voorloopige goedkeuring.

703. Afschriften van de uitspraak d.d. 1635 der commissie uit Ridderschap en Eigenerfden over de vergoeding aan de eigenaars der voor de Hoogeveensche vaart vergraven landen, van de acte van aanbesteding van het onderhoud en van het schouwrapport dier vaart d.d. 1693. (1700).

1 dossier.

NB. Deze stukken waren oudtijds bijeengevoegd onder den titel: „Hoogeveene

„1. Uitspraeke van d'gecommitteerdens" (zie Inv. N°. 757);

„2. Contract met d' Vriese over de vaert;

,3. Peijlinge van de vaert.''

Verder is aanwezig eene berekening van het bij 't schutten verplaatste water.

764. Stukken betreffende de bemoeiingen van Drost en Gedeputeerden bij directeuren van Echtens-Hoogeveen en de aangelande eigenaren der Hoogeveensche vaart, ter verkrijging van een reglement op het heffen van op- en afvaartsgeld op die vaart van waren, geen turf zijnde. 1759/60. Met retroacta d.d. 1682, 1635, 1654, 1682, 1757, 1758.

1 dossier.

NB. Aanleiding tot deze bemoeiingen gaf een geschil tusschen