is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Hoogeveen aan hunne uitspraak d.d. 1 October 1760 omtrent het snoeien dier boomen. 1767, 1786.

1 dossier.

NB. Bij hunne sententie d.d. 1 October 1760, tusschen de eigenaars van boomen en de windmolenaars te Hoogeveen, badden Drost en Gedeputeeiden o. a. bepaald, dat de molenaars, na een maand te voren aan de tegenpartij daarvan aanzegging te hebben gedaan, zich ten allen tijde tot het College konden wenden om door gecommitteerden te doen beslissen, in hoeverre aan hunne uitspraak was voldaan.

Echtens-Hoogeveen (grondgelden).

776. Stukken betreffende 't verzoek van Jacob Jannes Simpels en cons. aan Drost en Gedeputeerden om de betaling der grondvelden te Hoogeveen bij bloote citatie te mogen vorderen. 1782.

1 omslag.

NB. 't Verzoekschrift ontbreekt. Wel is aanwezig een op 't verzoek ingewonnen bericht van R. van Echten tot Echten d.d. 14 November 1782. Deze brief behelst mede diens oordeel over een, hem toegezonden, willekeur der kerapellieden van Hoogeveen en Echtens-Hoogeveen.

Echtens-Hoogeveen (begraafplaats).

777. Concept-notulen van Gecommitteerde Representanten inzake de municipaliteit van 't Hoogeveen tegen de Joden-gemeente aldaar, over het begraven op een stuk kerspel- of pastorie-grond ten noorden van het Krakeelsche Opgaande en ten ooston van de nieuwe pastorie op Echtens-Hoogeveen. (1797 ?).

1 stuk.

NB. Het stuk draagt in dorso tot titel: „Verbaal van de „regtdag Aug. 1797," doch is toen niet geregistreerd. Volgens het gelijktijdig opgeschreven nummer „81" zou het behooren tot den rechtdag d.d. 9 Januari 1798, doch in de notulen van dien dag zoeken wij eveneens tevergeefs.

Evenmin past het stuk bij de gewone notulen van de Gecommitteerde Representanten.

In de notulen d.d. '28 Nov. 1799 komt de zaak voor, gedeeltelijk overeenkomend met dit concept. Die notulen zijn echter niet van de Gecommitteerde Representanten, doch van de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de financiën enz. van Drente.