is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.1798') naar 's Hage verzonden; met opgave der geemployeer„dens". 1797/1798.

2 dossiers.

NB. Aanwezig zijn:

a. „Copiën der stukken, in Julii 1797 aan D. van i.kh Wijk „gesonden. N°. 13." — Minuten der brieven en stukken (gedeeltelijk genummerd 1 8) betreffende den staat der financiën van Drente, door de Gecommitteerde Representanten gezonden aan den Drentschen representant ter Nationale Vergadering D. van dkb Wijk ; met brieven van D. van der Wijk, bij een waarvan het , Rapport der commissie „tot het onderzoek van den staat der finantiën" van Holland d.d. 4 Januari 1797. 1797. 1 dossier.

NB. De Nationale Vergadering verzocht bij schrijven d.d. 17 Juni 1796(Brievenboek B(Inv. N°. 154, dl. 2)fol 266/8) aan de Representanten in de verschillende gewesten, tegen 27 Juni d. a. v. 1 of 2 hunner leden te zenden naar 's Gravenhage, ora met hare gecommitteerden tot de zaken van financie te confereeren ; èn om van hen te vernemen mededeelingen omtrent ,,'s lands financiele behoefte", én om hen in te „lichten omtrent de zekerheid en rigtigheid van den opbrengst der „quotes . . . mitsgaders nopens de middelen, welke daartoe zijn „aangewend of verder staan aangewend te worden" in de verschillende gewesten. Bij deze zaak werd Drente vertegenwoordigd door D. van der Wijk.

b. Minuten van stukken, ter landschapssecretarie opgemaakt naar aanleiding van de aanschrijving van den agent van financiën d.d. 13 Maart 1798, om toezending van een „exacten staat van alle de „inkomsten van het voormalig gewest" Drente, „eene gedetailleerde „lijst van alle geëmployeerden bij het financieel bestuur" binnen het landschap en „een compleet exemplaar van alle resolutiën, „statuten ... en in het algemeen van alle wetten," in Drente vigeerende. Met eenige opgaven daartoe van financieele ambtenaren van 't landschap. 1798. 1 dossier.

NB. De brief d.d. 13 Maart 1798 van den agent is geregistreerd in het register van brieven ingekomen bij het Intermediair Administratief Bestuur (Inv. N°. 138, afd. Resolutiën en brieven) deel I bladz. 95—97. Het was wellicht deze brief,die op 15 Maart 1798 in handen werd gesteld van de gecommitteerden tot de financiën; terwijl den betrokken ambtenaren in het voormalig gewest Drente op 10 April d. a. v. werd aangeschreven, binnen 8 dagen staten van de door hen

') In plaats van „1796 en 1798" stond eerst „1797", wat werd gewijzigd in „1798", terwijl „1796 en" boven werd geschreven.