is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanschrijving d.d. 29 Aug. 1798 va,. de,, agent van financiën aan het Intermediair Administratief Bestuur.

Hierbij extract uit de notulen van het Intermediair Administratief Bestuur, waarbij rapport in dezen van de commissie werd gevraagd, en minuteele aanschrijving der commissie aan de ontvangers en rentmeesters.

De agent van financiën vroeg bij zijne aanschrijving bovendien, dat de „ontfangers van 's lands cassen" terstond zouden inzenden de maandstaten over Augustus 1798; - dat het Intermediair Administratief Bestuur zou inzenden eene nauwkeurige opgave van de m Augustus op de verschillende landskantoren geslagen assignatiën welke voldaan waren, teneinde te weten, welke nog loopende waren; - en dat het zoo nauwkeurig mogelijk zou opgeven, hoeveel Drente, na aftrek van hetgeen het voor eigen behoeften noodig had, zou kunnen bijdragen in „de behoeften van het gemeene land". Een en ander ingevolge den wensch van het Vertegenwoordigend Lichaam en daarop gevolgd besluit van het Uitvoerend Bewind.

79» „NO. 85 Stukken betrekkelyk de gedane opgave van „de huishoudelyke uitgaven in het voormalig gewest Drenthe „in den jaare 1799." — Opgaven betreffende de huishoudelijke uitgaven van Drente. 1798

1 dossier.

NB. Het Intermediair Administratief Bestuur stelde op 13 Sept. 1798 m handen van hare gecommitteerden tot de financiën een extract uit de besluiten van het Uitvoerend Bewind d.d. 10 Sept. 1798, waarbij dit voor den laatsten September d. a. v. vroeg inzending eener „speceficque en behoorlijk gemotiveerde begroting der huishoudelijke kosten" der „voormalige gewesten" (notulen Intermediair Administratief Bestuur d.d. 13 Sept. 1798 (Inv. N». 135); register van brieven ingekomen bij dat bestuur (Inv. N°. 138) bladz. 311 — 313). Dientengevolge ontving de commissie van verschillende ambtenaren opgaven betrekkelijk hunne administratie en verzamelde ook zelf gegevens, die het tot een rapport verwerkte, dat zij met concept begeleidend schrijven op 27 Sept. d. a. v. ter vergadering van het Intermediair Administratief Bestuur inbracht. Rapport en brief werden door dit bestuur overgenomen (notulen Intermediair Administratief Bestuur i. d.).

800. Minuteele summiere opgave der inkomsten en uitgaven van het Intermediair Administratief Bestuur over 1798. Met de