is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Schants, 15" 1). — „15. Vant versien van d' Ommerschants van „turlï, stroo ende anders." — Stukken betreffende de versterking en de fourageering van de Ommerschans ter gelegenheid van de Munstersche invallen, 1665/6, 1672/4; en het stuk hakken van het ijs in de grachten, 167Ü.

1 dossier.

828. Stukken betreffende het aanleggen en doorgraven van dijken bij Roswinkel en ter Apel, ter bevordering van de verdedigbaarheid der Westphaalsche grenzen. 1667, 1670—1672, 1676.

1 dossier.

NB. De stukken bestaan grootendeels uit eene briefwisseling met de Staten van Stad en Lande en Friesland.

Het eerste stuk d.d. 1667 (als de andere gemerkt 5 dd) is een schrijven van Gedeputeerde Staten van Friesland, verzoekende slechting van „den bewusten dijck, onlanghs bij V: Ed: Mog: „ingesetenen tot praejudicie van onse ingesetenen opgeworpen"; in dorso is het stuk gemerkt „Rosewinkel".

Vergelijk Inv. N°. 832.

829. „Brieven, ordre ende saken van den oorloch van a° 1671, „'72, '73, '74". — Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris met verschillende besturen en autoriteiten met het oog op de verdediging der Geünieerde Provinciën, voornamelijk aan de grenzen van Drente. 20 Februari 1(571— 1674 Aug. 22.

1 dossier.

830. „Consideratiën over de fortificatie van Meppell, 34". — Nota (van den landschapssecretaris W. Sjchterman), waarom Meppel niet moet worden versterkt, en hoe de vijand (de Munsterschen) bij een inval het best kan worden gestuit aan den kant van Rouveen en Ommen. (c. 1672).

1 stuk.

831. „Raekt het slichten van de dijck bij Coevorden " —

i) „15" is doorgehaald en vervangen door „9", dat later weder werd doorgehaald en vervangen door ,,7".