is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moerassen. Na onderzoek, van wege Drost en Gedeputeerden ingesteld, volgde hun verbod d.d. 4 Aug. 1728 van het begreppelen, beboekweiten enz. der venen bij Roswinkel. Aan het verbod werd echter niet de hand gehouden, zoodat de Raad van State op verschillende tijden Drost en Gedeputeerden daarover aanschreef, als in 1729, 1736 en 1740.

Bij resolutie d.d. 12 Mei 1729 stelde de Raad aan de StatenGeneraal tevens voor, den bisschop van Munster te verzoeken eenige gecommitteerden te benoemen, om met hunne gecommitteerden de vaststelling der grensscheiding tusschen Groningen met Drente en Munster te behandelen.

Hierbij eene aanteekening van den landschrijver H. J. Ellents omtrent eene door hem gehouden bespreking (met gecommitteerden van den Raad van State ?) over de grenzen tusschen Drente en Munster (d.d. 10 Sept. 1729).

Zie ook Inv. N°. 339 (afd. Limietscheiding).

836. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost eu Gedeputeerden bij de Staten-Generaal enz , opdat niet, door vernieuwde toepassing van het plakkaat d.d. 5 Juli 1694 (zie Inv. N#. 831) op het drassig en onbegaanbaar houden der venen, de gebruikers van venen om Coevorden geruïneerd worden. 1753/4.

1 dossier.

NB. Hierbij afschrift d.d. 1754 eener publicatie van Drost en Gedeputeerden d.d. 4 Aug. 1728, verbiedende aan de ingezetenen van Roswinkel het begreppelen hunner venen oostwaarts van den Leidijk.

837. Stukken betreffende een plan van gemeenschappelijke verdediging door Drente met de 3 aangrenzende provinciën, bepaaldelijk tegen een inval uit het Munstersche. 1785.

1 dossier.

838. Stukken betreffende de vergoeding der schade, door de ingezetenen van Roswinkel geleden door militaire werken bij Coevorden; met 1 kaart. 1792/3.

1 bundel en 1 kaart.

NB. De kaart is vrij zeker in deze zaak overgelegd.

De militaire werken bestonden in „het verleggen en opwerpen „van een dijk tusschen het klooster ter Apel en Roswinkel . . „en het graven van een sloot of canaaltje, mitsgaders het toe„ dammen van de rivier de Aa aldaar".