is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

839. Briefwisseling yan Drost en Gedeputeerden en den secretaris betreffende het voorstel van Stad en Lande tot bespreking van een voor hunne provincie opgemaakt plan van verdediging, voorzoover Drente erin is betrokken; met 1 kaart. Januari 1795.

1 omslag.

NB. 't Is niet zeker of de kaart hierbij behoort; doch 't is niet onwaarschijnlijk. J. Tebbektman, die de kaart vervaardigde, leefde in dezen tijd.

Grondschatting en omslagen (invoering der grondschatting en registers).

84©. „Register ofte opstelling van alle de grondtschattingsregis„ters van de respective carspelen der landtschap Drenthe metten „behoeve ende ancleven van dien, wordende in 's landtschaps cassa „verwaert, ende deselve metten len Januarij 1665 daerin gelecht. „Nu de novo den 16 January 1679." 1665.

1 stuk.

NB. Hierbij is gelegd een modern afschrift met aanteekening van de thans ontbrekende stukken.

841. „Alle d1 registers van de grondschattinge van a° 1630." — Stukken afkomstig van de commissie tot het „angeeven ende „anteeckenen van de grondschattinge ende redemptie van 't „gemael." 1630.

1 portefeuille.

NB. Ter betaling van Drente's quote in de generaliteitslasten werd op 16 Februari 1630 door Ridderschap en Eigenerfden behalve 3 volle „omslagen" „ingewilligt voor eene reijse een „grondtschattinge, sulx dat elck erve, duysent daeler weerdich „synde, sal opbrengen ende geeven vyff carolus-gulden, twie„duysent daeler weerdich thien carolus-gulden, ende drieduysent „daeler weerdich vyftien carolus-gulden; sonder dat men van „tgene een erve meerder weerdich is, iets meerder sal behoeven „te geeven. Maar die gien erve heeft, maer huijsen, landerijen, „meulen, rentebrieven ofte andere vaste goederen in Drenthe „gelegen, sal daervan mede nae advenant geeven, als voeren „gesegt is, tot de summe van thienduysent carolus-gulden. „Ende wat daerentboeven is, daervan sal men niet meer behoe„ven te geeven. Dan wiens goet gien vyffhondert carolus-gulden „weerdich is, sal van dese schattinge vrij sijn. Sullende deselve „bij de meyers ende gebruickers van de goederen uijthgekeert