is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ende daervan gecortet worden aen den eygenaer twie gerechte „derdeparten, blyvende het resterende derdepart tot laste van „de meijers. Ende worden de heeren Drost en Gedeputeerden „geauthoriseert dese schattinge ... uyth te schrijven... oeck ... „ordre te stellen, ten eijnde dese penningen . .. opgeheeven ende „gecollecteert moegen worden

„Hebben wijders geresolveert, dat den impost van 't gemael „sal geredimiert werden met acht stuivers op elcke persoen int „halve jaer, exempt kinderen gien jaer oudt synde. Midts dat de „backeren ende anderen, die eenich broedt vercoepen, gehouden „sullen gijn, het broedt den twalfften penninck betercoep te

„geeven, als de ordinaris marckt is Dat oeck den impost

„van 't gemael van het moudt geredimeert sal worden met twalf „stuivers op elcke tonne bier, boeven den impost opte bieren „alreedes gestatueert" (resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 16 Februari 1630).

Het is niet geheel zeker, of de registers van de redemtie van het gemaal steeds vereenigd zijn geweest met de stukken betreffende de grondschatting.

Vergelijk hierbij Inv. N°. 842.

842. Stukken betreffende de eedsaflegging der gecommitteerden, de vacatiegelden verschuldigd aan den drost en den landschrijver, en algemeene stukken betreffende de waardeering der belastbare goederen, ten behoeve der in te voeren grondschatting. 1639—1648.

1 portefeuille.

NB. Vergelijk hierbij Inv. Nos. 841 en 844.

De landschapskas was omstreeks 1640 wederom in treurigen toestand, waarom begrepen werd, dat men tot definitieve invoering der grondbelasting moest overgaan.

Op den landdag van 22 Maart 1641 werden daarom, naast de verdere maatregelen, gecommitteerden benoemd „tot beraming „van een egalen voet in 't prisieren ende estimeeren der goede„ren voor die grondschatting", zie de resolutiën van dien datum.

843. „3. Saeken bijeengebonden, rakende 't annemen ende „meten van de lantmeters ende derselver betalinge." — Brieven en requesten van den landmeter B. Lijphardt aan Drost en Gedeputeerden over zijn geschil met de markegenooten van Zeyen over de betaling van meetgeld van voor hen gemeten