is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 2 deelen dragen resp. tot titel:

a. „Opstellinge ende staet gemaeckt in de jaren 1683 ende »voorjaer 1684 van de posten, die in de respective registers van de „ grondtschattinge van den jare 1654 door abuis was misreeckent „ende te weijnich uijtgetrocken, die d' landtschap wederom heeft „te genieten."

(binnentitel): „Provisionele opstellinge van de acten van remissie, „door quade calculatie te leech in de registers van grontschattinge „ende omslagen angeslagen".

„Exhibitum op den reeckendach gehouden te Assen den „7 Aug. 1683, en sal de clerq Monter in de besoignes van „desen voortvaeren en deselve so gauw mogelyck perfec„teren.

„Gerh. van Selbach Lantsch."

b. „2. Staet ende opstellinge van alle d'acten van remissiën, „waeruijt deselve sijn gesproten, wanneer ijder is begonnen, en„de hoeverre deselve 't leste hebben genoten;

„mitsgaders

„de staet ende posten van de respective carspelen ende particuliere personen, die in de registers van de grondtschattingen „van a°. 1654 door abuisen noch te hoge waren uijtgetrocken, „gedaen in de jaren 1683 ende voorjaer 1684".

Grondschatting en omslagen (herziening der registers).

S54. Stukken afkomstig van de commissie tot onderzoek der registers van sedert 1654 nieuw gebouwde huizen en nieuw aangemaakte landen. 1747.

1 portefeuille.

NB. Op den landdag d.d. 21 Maart 1741 werd door de gecommitteerden tot de zaken van de financiën gerapporteerd, dat in onderscheidene kerspelen huizen en landen werden gevonden, waarvan geen schattingen werden betaald. Ridderschap en Eigenerfden droegen daarom aan de resp. schuiten en schatbeurders op, van zoodanige landen en huizen registers samen te stellen en die tegen het volgend jaar in te zenden. De hierop ingezonden registers waren niet voldoende om daarnaar de noodige veranderingen in de grondschattingsregisters aan te brengen, waarom Drost en Gedeputeerden bij besluit van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 13 Maart 1742 werden gemachtigd, een of meer landmeters aan te stellen, die, op aanwijzing of ten overstaan