is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de resp. schuiten, schatbeurders en 2 eigenerfden uit iedere marke, de nieuw gebouwde huizen en aangemaakte landen zouden meten.

Op den landdag d.d. 19 Maart 1743 werd eene commissie benoemd tot het samenstellen eener memorie uit de ingezonden registers. Bij resolutie van 17 Maart 1744 bepaalden Ridderschap en Eigenerfden de manier, waarop „de prijseringe" der nieuw gebouwde huizen en nieuw aangemaakte landen moest geschieden. Om tot een behoorlijke uitvoering van dit besluit te komen moest opnieuw eene meting plaats hebben. Ridderschap en Eigenerfden gelastten daarom, dat alle nieuw getimmerde gebouwen zouden worden gemeten door de resp. schuiten in tegenwoordigheid van den schatbeurder en 2 eigenerfden of in hunne tegenwoordigheid door een bekwaam timmerman; voorts dat alle nieuw aangemaakte landen door een landmeter moesten worden gemeten en deze landen door de schuiten, schatbeurders en 2 eigenerfden moesten worden getaxeerd. In 1745 was aan den inhoud van dat besluit nog niet voldaan. Ridderschap en Eigenerfden besloten daarom op 16 Maart 1745, den schuiten enz. aan te schrijven om alsnog voor den a. s. rekendag aan de resolutie d.d. 17 Maart 1744 gevolg te geven. 15 Maart 1746 werden Drost en Gedeputeerden gecommitteerd om de registers van de nieuw gebouwde huizen en aangemaakte landen te onderzoeken, daartoe zoo noodig meerdere personen te benoemen, en op den a. s. landdag rapport uit te brengen. Vele bezwaren deden zich echter nog voor (resolütiën Ridderschap en Eigenerfden d.d. 21 Maart 1747, 19 Maart 1748, 25 Maart 1749, 23 Maart 1751, Inv. N°. 1722 (afd. Rechtdagen)).

855. „Recepissen van de registers der grondschattingen en „ommeslagen", aan den landschapssecretaris afgegeven door Marissen en Eleveld. 1749/55.

1 omslag.

NB. Aan Marissen en Eleveld was bij besluit van Drost en Gedeputeerden d.d. 10 Juni 1749 opgedragen de vervaardiging van de registers der sedert 1654 nieuw getimmerde huizen en nieuw aangemaakte landen. Daarvoor lichtten zij vele oude registers ter landschapssecretarie.

856. Rekeningen, door R. Eleveld en R. Marissen bij Drost en Gedeputeerden ingediend, wegens verschotten, vacatiën enz., over 1749—1755 hun toekomende voor het opmaken van