is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de registers der sedert 1654 nieuw getimmerde huizen en nieuw aangemaakte landen. 1756.

1 omslag.

NB. Deze rekeningen werden, blijkens opgeschreven aanteekemng, oorspronkelijk ingediend in 1752 doch later vervolgd tot 1755. Van Eleveld zijn aanwezig 2 rekeningen, die niet gelijkluidend zijn en beide bij Drost en Gedeputeerden zijn ingekomen.

857. „Stukken overgebleven van de commissie rakende het „redres der abusen van de nieuwe metinge d. 8 Febr. 1755 •" „en rekeningen van Marissen en Elevelt. 1754/55.

2 portefeuilles.

NB. Volgens landdagsbesluiten d.d. 17 Maart 1750 en 21 Maart 1752 zouden de grondschattingen en omslagen beginnen te loopen van den landdag van Maart 1750 af. Toen in 1754 echter nog niets was ontvangen, besloten Ridderschap en Eigenerfden op 19 Maart 1754, dat de nieuwe registers aan de resp. kerspelen moesten worden toegezonden, voor zoover dit nog niet was geschied; terwijl aan Drost en Gedeputeerden werd opgedragen, maatregelen te nemen, dat de grondschattingen en omslagen der sedert 1654 nieuw gebouwde huizen en nieuw aangemaakte landen sedert den landdag van Maart 1750 werden opgebracht. In de kerspelen zou worden gepubliceerd, dat bezwaarschriften tegen de nieuwe registers van grondschattingen en omslagen bij Drost en Gedeputeerden moesten worden ingezonden; terwijl dezen werden gemachtigd, die bezwaarschriften op een buitengewone vergadering te behandelen.

Eerst op 22 Maart I 757 kon de heffing bepaald worden overeenkomstig de vastgestelde registers; latere gegrond bevonden reclame's zouden afgekocht worden tegen een bepaald tarief. Zie voor de rekeningen van Marissen en Eleveld Inv. N°. 856.

858. Opgaven van de sedert 1654 nieuw gebouwde huizen en nieuw aangemaakte landen, hunne meting en taxatie, met de daaruit door de landmeters Marissen en Eleveld kerspelsgewijze vervaardigde registers van grondschattingen en omslagen; en enkele andere daartoe betrekkelijke stukken. 1741 — 1759.

37 portefeuilles.

NB. Zie de noten bij Inv. Nos. 854—857.

Bij de stukken van Dalen: een request van H. Brinks aan Drost en Gedeputeerden om een afgebroken schuur van het