is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Maart 1727 bepaalden Ridderschap en Eigenerfden, met het oog op de duizenden guldens, door sommige schatbeurders als onbetaald opgegeven, dat „alle schatbeurderen verplight (zouden) „wesen op den eersten Maert jaarlijks, een dagh a drie onbe„haalt, an hunne carspellieden rekeninge te doen met specificatie „van namen en summen, ten einde klaarlijk kan geblijken, hoeveel „en onder wie de nalatigheit schuilt..(op straffe voor de schatbeurders van 100 gulden bij verzuim).

„Welke rekeningen an de secretaris of landschrijver voor de „respective landsdagen sullen worden overgelevert, om daarvan „verslagh te doen na tijdts gelegentheid". Tengevolge hiervan vinden wij rapporten van gecommitteerden ad hoe en besluiten betreffende de betaling der restanten vermeld in de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 24 Februari 1728, 22 Maart 1729, 14 Maart 1730, 20 Maart 1731, 18 Maart 1732, 17 Maart 1733, 16 Maart 1734, 15 Maart 1735, 29 November 1735 13 Maart 1736.

866. „Grrontschattingen. Carspelsrenten. Beginnende 1740, „tot 1799.' Manuaal van de betaling door de kerspelen in Drente: a. van de grondschattingen ten hunnen laste uitgeschreven over 1740 1746, 1795—1798, ter betaling van de renten der kapitalen ten laste van Drente genegotieerd; en b. van de renten dei kapitalen volgens resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 1728—1731 onder garantie van Drente ten laste der kerspelen genegotieerd over 1740-1745. 1740—1746, 1795—1799

1 deel.

Haardstedengeld.

867. Stukken betreffende de heffing van het haardstedengeld, de beëediging der daartoe aangestelde personen en de vervaardiging der daartoe noodige registers. 1672/6, 1691, 1692 1742/4 1753, 1754. '

1 portefeuille.

868. Dubbelen der registers van het haardstedengeld over de verschillende kerspelen, opgemaakt door de respectieve schuiten, schatbeurders en gecommitteerden uit de kerspelen, en ingezonden bij Drost en Gedeputeerden. 1672—1794.

11 portefeuilles.

NB. Telkens wanneer weder het haardstedengeld werd uitgeschreven, moesten nieuwe registers vervaardigd en daarvan een dubbel bij Drost en Gedeputeerden ingezonden worden.