Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

880. Register der uittreksels uit de boeken der collecteurs en der notitiën van den hoofd-administrateur „tot de invordering „van de havencijns, impost op binnenlandse genever en tapcijns." 1 Januari 1796—1800 December 31.

5 deelen.

NB. Was de hoofd-administrateur volgens art. 8 zijner instructie verplicht tot boeking dezer stukken, art. 11 schreef hem voor „de „geslotene boeken van het afgelopene jaar" voor Juni van het volgend ter landschapssecretarie in te leveren, opdat zij Haar zouden worden bewaard.

Havezaten.

881. Lijst van stukken ten bewijze, dat „de Borch tot Eelde" is eene oude riddermatige havezate; en verklaring van Antonie en Johan Polman, dat zij dikwijls hebben gehoord van hun vader en anderen, dat „sigers ter Burgh plaets tot Eelde" altijd was gehouden en gerekend voor één van de 4 oude adellijke plaatsen in Drente. 1646.

1 omslag.

NB. Deze stukken hebben waarschijnlijk gediend bij een verzoek van jr. Reint de Sijoers om erkenning van het huis ter Borch als havezate en om sessie ten landdage als riddermatige voor zijn zoon jr. Johan de Sijgers, aan wien hij de havezate had overgedragen. De stukken tot dit verzoek betrekkelijk werden op den landdag d.d. 25 Febr. 1645 in handen gesteld van Johan de Mepsche en den landschrijver Schickhabt. Den daarop volgenden landdag was door gecommitteerden nog geen rapport uitgebracht, waarom de beslissing werd aangehouden (resol. Ridderschap en Eigenerfden d.d. 29 April 1645). Op 17 Febr. 1646 volgde eene gunstige beschikking op het verzoek (resol. Ridderschap en Eigenerfden i.d.).

De stukken zijn afkomstig uit verzameling N°. 18 (J. Homan Kymmell) en dus wellicht van particulieren aard. Zij zijn in dorso genummerd „14" en „15" door den landschrijver j. Kijmmel (midden der 18de eeuw).

882 „Lemferinge geen havesate. 28.'' — Briefwisseling van Ridderschap en Eigenerfden met den stadhouder over hunne afwijzing van het verzoek van jr. Joost van Welvelde, ritmeester, om Lemferinge te erkennen als eene havezate. 1655.

1 dossier.

Sluiten