is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 30 Nov. 1798; — en staten van de opbrengst dier heffingen in de 6 dingspelen. 1799.

1 dossier.

N'B. Het Uitvoerend Bewind schreef op 22 Sept. 1798 slechts uit eene provisioneele heffing van 5% van de inkomsten, te betalen door alle ingezetenen der republiek met meer dan 600 guldens inkomen, onder bepaling dat het gestorte in mindering zou worden gebracht aan eene nader vast te stellen heffing (art. 1 j«. considerans).

De heffing van 5 % van de inkomsten, uitgeschreven bij publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 22 September 1798, zou strekken tot stijving van „'slands uitgeputte kas".

Op 30 November 1798 verscheen een nieuwe publicatie, voorschrijvende eene heffing van 5% van de inkomsten van 300 600

gulden en 10 % van die boven 600 gulden, behoudens zooeven gemelde mindering (art. 1); daarnaast werd eene heffing van 4 % gelegd op de bezittingen boven 500 gulden waarde, welke wederom in mindering zou strekken van het verschuldigde in de 25-jarige heffing van 3 °/o (art. 13).

^ Volgens decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam d. d. 5 Februari 1799 mochten de personen, belast met de inning der heffingen, declareeren de noodzakelijke onkosten en verder genieten '/» °/o der opbrengst.

Bij schrijven van 1 Maart d. a. v. verzocht de agent van financiën afwikkeling der zaak. Hij oordeelde evenwel, bij de ontvangst der Drentsche opgaven, deze niet in orde; waarom hij een nader schrijven zond d. d. 23 Juli 1799 N". 19.

Bij schrijven d.d. 29 Aug. d. a. v. werden de noodige stukken toen door de Commissie van Financie ingezonden.

De dorsale titel van het dossier luidt, van de hand van G. Vos, „Deze stukken behoren bij de notulen van d. 29 Aug'. 1799".

890. „N° 46. Rekeningen van de ontvangers van de heffing „van 5 pet. van de inkomsten". — Opgaven omtrent de opbrengst der heffing van 5% van de inkomsten; met opgave der op de inning en afdracht gevallen kosten. 1799, 1801. Met 3 kwijtingen voor fournissementen d.d. 1798.

1 dossier.

N. B. Deze opgaven zijn ingezonden bij de Commissie van financie. De heffing werd uitgeschreven bij publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 22 Sept. 1798.