is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

901. Register van fournissementen in de heffingen van 3 °/0 van de bezittingen en 2, 4 en 7 °/0 van de inkomsten, uitgeschreven en nader geregeld bij publicatiën van het Uitvoerend Bewind d.d. 15 Maart, 19 April en 30 October 1800, en opgaven omtrent de verbruikte recepissen en kwijtingen; door de daartoe aangestelde ontvangers ingezonden bij de Commissie van Financie 1800/1.

1 portefeuille.

NB. De ontvangers dezer heffing, door het Uitvoerend Bewind benoemd, waren tot de inzonding dezer staten, na afloop der geheele heffing, verplicht volgens art. 11 hunner instructie (notulen Commissie van Financie d.d. 24 April 1800 N°. 8, bijlage).

Hierbij 8 fourneer-billetten, door ontvangers dezer heffing volgens art. 13 der publicatie d.d. 15 Maart 1800 afgegeven en bij een der Drentsche ontvangers ingekomen volgens art. 14 dier publicatie, en een model van een recepis. Volgens art. 10 hunner instructie moesten de ontvangers deze fourneer-billetten binnen een maand na afloop van eiken termijn overbrengen ten kantore generaal, hun door de respectieve financieele commissiën aan te wijzen. Deze stukken zijn dus waarschijnlijk ingekomen bij den ontvanger-generaal van Drente, — zelf ook met de inning der heffing belast (zie de bovenaangehaalde notulen, bijlage), en tot de ontvangst aangewezen door de Commissie van Financie (notulen der Commissie d.d. 22 Maart 1800 N°. 3), — en door dezen met zijne boeken overgelegd aan de Commissie van Financie.

Aanwezig zijn de registers der fournissementen in de heffing van 3 °/o van de bezittingen voor de districten Assen, Coevorden en Meppel, en die in de heffingen van 2, 4 en 7 0/o van de inkomsten voor de districten Assen en Coevorden.

Hoofdgeld.

902. „Hooftgelt, de wintermaenden 1688, ingaende den len „October 1688". — Lijst van de (vermoedelijke?) opbrengst van t hoofdgeld in de kerspelen van Drente over de wintermaanden van 1688/9. 1688 a 1689.

1 stuk.

NB. In 't laatst der 17de eeuw waren Drente's financiën niet schitterend. Ten behoeve der te doene betalingen verzochten Drost en Gedeputeerden daarom aan Ridderschap en Eigenerfden ,zodane prompte en liberale consenten en inwillingen ... te doen,