is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

907 Requesten van de ijkers van maten en gewichten voor 't Dieverder dingspel, Zuidwolde en Hoogeveen en voor Hoogeveen en Meppel aan Drost en Gedeputeerden, om bij de vaststelling van 't reglement op den ijk van maten en gewichten in hunne posten te worden gehandhaafd. (1719?).

1 omslag.

908. „IJker, L Admiraal junior. Rakende de generaliteit(s)„ijk op de goud wigten" - Machtiging van Drost en Gedeputeerden op den landschapssecretaris Mr. C. W. Eli.ents tot het nazien der commissie van den ijkmeester J. Ladmiraal j'., door de Staten-Generaal belast met den ijk der goudgewichten; met verklaring van Mr. Ellents omtrent zijne bevinding. 1753.

1 dossier.

909. Minuteele resolutiën van Drost en Gedeputeerden op requesten betreffende den ijk. 1754—1773.

1 omslag.

910. Requesten van ijkers aan Drost en Gedeputeerden om oplossing van bezwaren in de regeling van den ijk. 1756.

1 omslag.

NB. Een der requesten draagt een dilatoire apostille.

911. Stukken betreffende de vaststelling van 't gebruik der „Steenwijker maat" in de heerlijkheid Ruinen. 1756.

1 dossier.

NB. In dorso van den hier aanwezigen brief van den verwalter-heer der heerlijkheid aan Drost en Gedeputeerden schreef de landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents : „Briev van den ver„walter-heer der heerlykheit Runen, waarin de souverainiteit van „het landschap en het reguleren van de maten en gewigten in „de heerlykheit Runen erkend word; blyvende an de heer van „Rhunen het gesag of de executie tot naarkominge derselve".

912. Bericht, met bijlagen, van den schulte van Zuidwolde aan Drost en Gedeputeerden op de in zijne handen gestelde klacht van den ijker van vaten enz. te Meppel over 't onbevoegd ijken door R. Kuiper in de heerlijkheid Echten. 1759.

1 omslag.