is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instructiën.

#151. „Instructie voor Gecommitteerde Repraesentanten. N°. 32." 1795.

1 stak.

NB. Het stuk is een uittreksel uit de notulen der Representanten d.d. 23 April 1795, houdende vaststelling (en insertie) der instructie voor Gecommitteerde Representanten en verklaring omtrent hunne eedsaflegging op die instructie.

914. „N°. 36. Reglement van orde en instructie voor het „Intermediair Administratief Bestuur van Drente. 1798."

1 omslag.

NB. Alleen is aanwezig het reglement van orde, door 't Intermediair Administratief Bestuur vastgesteld op 30 Juni 1798.

915. Minuteele „ordonnantie en instructie voor den etstoel „der landschap Drenthe". 1791.

1 omslag.

NB. De ordonnantie en instructie is, ingevolge besluit van den landdag d.d. 21 Maart 1791, na onderwerping van het concept aan de goedkeuring van den stadhouder, vastgesteld door Drost en Gedeputeerden en gecommitteerden uit Ridderschap en Eigenerfden op 30 September 1791.

Hierbij de brief van den stadhouder d.d. 24 Sept. 1791 met zijne opmerkingen over het concept.

916. „Reglementen voor de schutterijen". — Afschriften van concepten van plaatselijke reglementen op „burgerschutterijen." 1795-1796.

1 portefeuille.

XB. Deze afschriften zijn ter goedkeuring ingezonden bij Gecommitteerde Representanten en door hen behandeld over 5 Mei 1795—1796 April 11.

917. Afschriften der:

„Instructiën:

„1. voor den ontfanger-generael van de provintie van Stad en „Lande" (d.d. 1636);

„2. instructie voor den rentemeester van stadt Groningen ende „Omlanden van de geestelycke goederen" (d.d. 1636);

„3. instructie voor den Raedt van State" (d.d. 1584);