is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijver Mr. Dassen omtrent de overname dezer stukken uit handen van den afgetreden landschrijver Mr. Homan. 1795.

1 omslag.

Jaarmarkten.

929. „Jaarmarkten." — Aanteekeningen van den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents omtrent de dagen, waarop in verschillende plaatsen in Drente jaarmarkten worden gehouden, en van de resolutiën waarbij het houden daarvan is toegestaan. Met de desbetreffende opgave van den schulte van Ruinen. 1771.

1 dossier.

930. Antwoorden van schuiten en predikanten op eene aanschrijving van den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents, in hoeverre de zondagen worden ontheiligd door het vieren van jaarmarkten. 1771/2.

1 bundel.

Jacht en visscherij.

931. Plakkaat „in het stuck van de jacht", vastgesteld door Ridderschap en Eigenerfden. 5 Maart 1667.

1 stuk (gedrukt).

932. „Ordre en reglement op de jacht en visschenie", vastgesteld door Ridderschap en Eigenerfden op 6 Maart 1683, „vernieuwt" door Drost en Gedeputeerden op 21 Maart 1702. Groningen, Cath. Zandt, 1683, 1702.

2 deelen (gedrukt).

933. „Ordre en reglement op de jacht", vastgesteld door Ridderschap en Eigenerfden. 19 Maart 1726.

1 deel (gedrukt).

934. „Instructie voor het jagtgerichte mitsgaders reglement „op de jagt en visserye in de provincie van Groningen en „Ommelanden, benevens de heerlykheid van Wedde en Wester„woldingerlandt". 1752.

1 deel (gedrukt).

NB. Dit reglement is blijkbaar gebruikt door Ridderschap en Eigenerfden op hunne vergadering d.d. 22 Maart 1763. Immers toen was aanhangig een bezwaarschrift van Willem Jonker e. a. tegen het uithalen van eendennesten enz. en zelfs het jagen op eenden in de kooien door al of niet gequalificeerden tot de jacht.