is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de order en het reglement „voor dezen op 't stuk van de wolvenjachten gemaeckt ende gestelt".

944. ötukken betreffende de uitschrijving en regeling door

Drost en Gedeputeerden van wolvejachten in Drente in de jaren

1736, 1737, 1739, 1740 en 1758. 1736—1758.

1 bundel.

NB. Hierbij een stuk d.d. 7 October 1737 afkomstig uit verzameling N". 7 (Mn. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden), dat blijkbaar tot het staten-archief behoort.

V ergelijk J. S. Magnin, Losse bladen uit Drenthe's geschiedenis, bladz. 161—168.

Joden.

945. Geapostilleerd request der volmachten van Assen aan Drost en Gedeputeerden, om te bepalen dat niet meer dan één Joodsch huisgezin te Assen mag wonen. 1776.

1 stuk.

NB. Volgens de apostille „difficulteerden" Drost en Gedeputeerden in 't verzoek.

Justitie.

948. Afschrift van de notulen, d.d. 31 Januari 1791, der „commissie tot revisie van het landregt, midsgaders tot onderzoek „van de gebreken nopens het jus(ti)tiewesen en de middelen „van redres". (1791?).

1 stuk.

94 4 Ordonnantie op het vorderen van gerichtsgelden, vacatiën enz. door de schuiten, onderschuiten, panders enz., vastgesteld door Ridderschap en Eigenerfden. 14 Mei 1667.

1 stuk (gedrukt).

948. „Ordre en reglement voor de advocaten en derselver „clienten off principalen, gearresteert op den lantsdach .... „17 Martij 1685". Groningen, Cath. Zandt, 1685.

1 deel (gedrukt).

949. Stukken afkomstig van de commissie uit Drost en Gedeputeerden tot onderzoek van de aanvrage der gezamenlijke advocaten in Drente, om maatregelen te nemen ter bevordering eener betere uitoefening hunner functie eu ter verbetering hunner positie 1760.

1 dossier.